Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Οι παρακάτω επεξηγήσεις παρατίθενται για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, που δεν είναι εξοικειωμένος με τις συντομογραφίες και τους ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση.

Γλωσσάρι – Συντμήσεις
AτΘ

Αέρια του θερμοκηπίου (GHG)

ΒΕΑ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

ΒΕΕ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας

ΒΕΘ

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης

ΕΚO ABEE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (εμπορικές εταιρείες ΕΚΟ και bp)

ΔΣ

Διευθύνων Σύμβουλος ή Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση

Ε.Υ.Α.Ε.

Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Ε.Ξ.Υ.Π.Π.

Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999, με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγείας και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων).

Ε.Σ.Υ.Π.Π.

Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999, με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγιεινής και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων).

ΜΑΠ

Μέσα Ατομικής Προστασίας

AR

Absentee Rate (ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών): Οι πραγματικές ημέρες απουσίας, εκπεφρασμένες ως ποσοστό επί των συνολικών προγραμματισμένων ημερών που πρέπει να εργαστεί το εργατικό δυναμικό για την ίδια περίοδο. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιτρεπόμενες άδειες και απουσίες λόγω κανονικής άδειας, σπουδών, τοκετού, μητρότητας, σοβαρών προσωπικών λόγων.

ΣΔΥΑ

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας

AIF

All Injury Frequency-Σύνολο τραυματισμών: αριθμός θανατηφόρων + απουσίας + περιορισμένης ικανότητας + ιατρικής περίθαλψης περιστατικών (τα πρώτων βοηθειών εξαιρούνται) x 106 δια του συνολικού αριθμού των ανθρωποωρών

CCPS

Center for Chemical Process Safety (Αμερικανικό Κέντρο Ασφάλειας Χημικών Διεργασιών)

DODO

Dealer Owned Dealer Operated (πρατήρια Τρίτων)

ESG

Environment – Social –Governance (Περιβάλλον– Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση)

EU- ETS

European Union GHG Emission Trading Scheme (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

ISGOTT

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Διεθνής Οδηγός Ασφάλειας για Δεξαμενόπλοια και Τερματικούς Σταθμούς)

ISM

Institute of Supply Management

LDAR

Leak Detection and Repair (σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και επισκευής των διάχυτων εκπομπών)

LWIF

Lost Workday Injury Frequency (συχνότητα ατυχημάτων απουσίας ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες)

LWIS

Lost Workday Injury Severity (σοβαρότητα ατυχημάτων απουσίας: χαμένες ημέρες λόγω ατυχήματος ανά αριθμό ατυχημάτων)

MARPOL

Marine Pollution (θαλάσσια ρύπανση)

MTC

Medical Treatment Cases (Ατυχήματα Ιατρικής Περίθαλψης)

ODR

Occupational Diseases Rate (συχνότητα επαγγελματικών ασθενειών)

OHSAS

Occupational Health and Safety Accreditation System (πρότυπο για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας)

PSER

Process Safety Event Rate

REACH

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals R1907/2006 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός που ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιουνίου 2007)

RWI

Restricted Workday Injuries (ατυχήματα περιοριστικής ικανότητας)

VOC

Volatile Organic Compounds (πτητικές οργανικές ενώσεις)