Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών

 • Ετήσια συνεργασία/εκπαίδευση
  με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Ένοπλες Δυνάμεις

 • Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών
  για τη βελτίωση των συστημάτων και εξοπλισμών και των Εσωτερικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης

 • ΜΗΔΕΝ
  Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

 • 103
  ασκήσεις για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (μεγάλο ατύχημα, θαλάσσια ρύπανση, κ.α.) στο σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαχείριση Κινδύνου
Κρίσιμων Περιστατικών

Στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η Επιχειρησιακή Συνέχεια, δηλαδή η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, η προστασία από ενδεχόμενους κινδύνους και η ταχεία επαναφορά τους στο επιθυμητό επίπεδο, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, αποσκοπεί στον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών και να περιορίζεται το αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στις κρίσιμες λειτουργίες του Ομίλου.

Η προσέγγιση του Ομίλου

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας της HELLENiQ ENERGY ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητά του, αναθέτει σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, το οποίο διασφαλίζει την ικανότητα επιχειρησιακής συνέχειας. Επιπρόσθετα, οι εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, που συνδέονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης επικαιροποιούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και εναρμονίζονται πλήρως με την εθνική νομοθεσία, τους διεθνείς Κώδικες και τα συμπεράσματα των ασκήσεων ετοιμότητας που εκτελούνται περιοδικά ή έκτακτα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Στο πλαίσιο ενός συνεχούς ανοιχτού διαλόγου, η HELLENiQ ENERGY λαμβάνει υπόψη προτάσεις βελτίωσης που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες (Δήμοι, Κοινότητες, τοπικοί Φορείς) προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισής του.

Ο Όμιλος εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους, σε όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητές του, για την άμεση διαχείριση πιθανών συμβάντων ασφάλειας ή περιβάλλοντος. Η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, η εξασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία της επιχείρησης ή/και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά στην κανονική λειτουργία περιορίζουν αποτελεσματικά τις δυνητικές αρνητικές επιδράσεις. Επομένως, η αδιάλειπτη λειτουργία και η ορθή διαχείριση κρίσιμων περιστατικών συνδέονται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Αναγνωρίζεται ότι, σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας ή περιβάλλοντος, η έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων είναι ουσιαστική για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών που σχετίζονται με αυτές.

Τα Σχέδια που έχει αναπτύξει ο Όμιλος περιλαμβάνουν στρατηγικές απόκρισης σε σενάρια εσωτερικών και εξωτερικών έκτακτων καταστάσεων. Εκτός αυτών, υπάρχουν επιπλέον διαδικασίες για:

 • εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (προβλέπουν περιοδικές δοκιμές για κλήσεις έκτακτης ανάγκης)
 • πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό
 • πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Σχέδια κ.λπ.)
 • επικοινωνία με εταιρείες, τις τοπικές κοινωνίες (π.χ. Δήμους) καθώς και με φορείς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (περιλαμβάνουν τη συμβατότητα και την ενοποίηση σχεδίων, όταν αυτό ενδείκνυται)
 • αξιοποίηση της βοήθειας από τρίτους

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου περιλαμβάνει επιπρόσθετα:

 • μηχανισμούς εκτίμησης των επιχειρησιακών επιπτώσεων από τη διακοπή των δραστηριοτήτων του και των κινδύνων που απειλούν συνολικά τη λειτουργία του
 • σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας

Οι Διαδικασίες και τα Σχέδια, η ετοιμότητα και η επάρκεια των πόρων, των υποδομών και του εξοπλισμού εξετάζονται ετησίως ως προς την ικανότητα απόκρισής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Όσες παρατηρήσεις προκύπτουν από την αξιολόγηση των ασκήσεων και την ανάλυση των περιστατικών καταγράφονται, παρακολουθούνται και επιλύονται, ενώ τα Σχέδια αναθεωρούνται αντιστοίχως.

Επιδόσεις

Τα μηδενικά Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τον άνθρωπο αποδεικνύουν την άριστη οργάνωση, τις σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες και τα σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος.

Τo ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του Δείκτη Συχνότητας Συμβάντων Ασφάλειας Διεργασιών (PSER) του Ομίλου (ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ & ΕΚΟ1), σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE2 για την τελευταία 6ετία.

Το 2022 εκδόθηκαν νέες διαδικασίες και έγινε αναθεώρηση των θεματικών αντικειμένων εκπαίδευσης προς όλους τους χειριστές, σε συνέχεια της διερεύνησης και των διορθωτικών ενεργειών των συμβάντων διεργασιών PSER και ειδικά εκείνων που δεν συνδέονταν με σημαντικές πρωτογενείς διαρροές, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα απουσία από την εργασία.

1Οι επιδόσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ περιλαμβάνουν τις επιδόσεις της ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ ΑΕ και των Κεντρικών Γραφείων.
2CONservation of Clean Air and Water in Europe (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου)

Σημ. Τα στοιχεία του CONCAWE για το 2022, θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο 2023.

Όλα τα συμβάντα αντιμετωπίζονται ως εάν ενδέχεται να οδηγήσουν σε Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης ικανά να πλήξουν τη φήμη ή την οικονομική κατάσταση του Ομίλου ή μεμονωμένων θυγατρικών του και να επιφέρουν (περισσότερο ή λιγότερο) σημαντικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, ανάλογα με τη φύση του συμβάντος και τον τρόπο διαχείρισής του από τον Όμιλο. Τα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (π.χ. για την αντιμετώπιση συμβάντων όπως πυρκαγιές/θαλάσσια ρύπανση/ κακόβουλες ενέργειες κ.ά.) της κάθε εγκατάστασης εξετάζονται ετησίως και αναθεωρούνται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση, ενώ συνδέονται άρρηκτα με το Σύστημα Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας το οποίο αποτελεί και το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης της ακεραιότητας των συστημάτων και των διεργασιών.

Το 2022 υλοποιήθηκαν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου 103 προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας – εφαρμογής των Εσωτερικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, με τις 69 από αυτές να πραγματοποιούνται στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Οι ασκήσεις ετοιμότητας πραγματοποιούνται από κοινού με το Πυροσβεστικό Σώμα, την ΕΜΑΚ και τις Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, σε ετήσια βάση, ώστε η ετοιμότητα, η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα να διατηρούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Τέλος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους επισπεύδοντες κρατικούς φορείς, αλλά και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πυρασφάλειας, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις στο πεδίο ασκήσεων των διυλιστηρίων. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2022 πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Ακαδημία της RelyOnNutec (πρώην FALCK RISK), ειδική (θεωρητική και πρακτική) πενθήμερη εκπαίδευση για το σχεδιασμό & την πρακτική αντιμετώπισης πυρκαγιών σε διυλιστήρια, το οποίο ήταν σύμφωνο με τα πρότυπα NFPA 472, 600, 1006, 1081 και 1500. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του κέντρου εκπαίδευσης της RelyOnNutec (πρώην Flack Risk) στο “Training Centre Maasvlakte-Rotterdam” στην Ολλανδία σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο ασκήσεων, όπου εξετάστηκαν συμβάντα πυρόσβεσης παρόμοια με πραγματικά περιστατικά σε διυλιστήρια (π.χ. εκδήλωση πυρκαγιάς σε οροφή δεξαμενής, διαρροή και πυρκαγιά σε βυτιοφόρο βαγόνι κατόπιν σύγκρουσης, πυρκαγιά/διαρροή σε δοχεία, αντλίες κ.ά.). Η HELLENiQ ENERGY συμμετείχε με δυναμικό 11 ατόμων από τα Τμήματα Πυρασφάλειας των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας καθώς και από άλλα Τμήματα (Τμήμα Μονάδων Παραγωγής & ΤΥΑ) των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με κύριο στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Επόμενα βήματα

 • Συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού και των υποδομών για την αποτελεσματική υποστήριξη στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως συστήματα προειδοποίησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, περιορισμού, προστασίας του προσωπικού, φύλαξης κ.λπ. Οι υποδομές προβλέπεται να είναι συμβατές με τους αντίστοιχους πόρους εξωτερικών φορέων/Αρχών.
 • Περιοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση για την πυροπροστασία, καθώς και για τα μέσα περιορισμού των κινδύνων και υλοποίηση των συστάσεων/ προτάσεων.
 • Βελτίωση των στρατηγικών και των χρόνων ανταπόκρισης στα έκτακτα περιστατικά, εφόσον απαιτηθεί από τα ευρήματα των ασκήσεων.
Προηγούμενη Ενότητα Κοινωνία Αγορά
Επόμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία