Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας

 • Καθιέρωση ευέλικτης εταιρικής δομής

 • Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

 • Αναπροσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής & κατανομής κεφαλαίων, με έμφαση στη Νέα Ενέργεια

 • Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για το ESG και των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στρατηγική "Vision 2025"

Η HELLENiQ ENERGY διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της μεγιστοποίησης των αποδόσεων στις βασικές δραστηριότητές της και της ανάπτυξης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ενέργειας.

Σε αυτήν τη νέα εποχή, μετασχηματίζεται για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην αγορά ενέργειας, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της και τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και πράσινα καύσιμα.

Η στρατηγική “Vision 2025” είναι ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο πλάνο μετεξέλιξης του Ομίλου, το οποίο εστιάζει σε 5 βασικούς πυλώνες:

 1. Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για θέματα ESG, καθώς και των στόχων μείωσης εκπομπών του θερμοκηπίου στοχεύοντας στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός κατά 50% μέχρι το 2030 και με δέσμευση για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.
 2. Αναπροσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων, με τη Νέα Ενέργεια να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων ανάπτυξης.
 3. Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 4. Καθιέρωση ευέλικτης εταιρικής δομής.
 5. Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας.

H πρώτη φάση του μετασχηματισμού “Vision 2025” ολοκληρώθηκε εντός του 2022, στοιχειοθετώντας και αναδεικνύοντας τη ηγετική θέση της HELLENiQ ENERGY στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιταχύνοντας την υλοποίηση της ολιστικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, στην παραγωγή μπλε και πράσινου υδρογόνου, στην αποθήκευση ενέργειας συσσωρευτών, στο βιοντιζέλ από ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, και ιδίως στη διαρκή μείωση του αποτυπώματος της παραδοσιακής δραστηριότητας παραγωγής υγρών καυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που έχουν αναγνωριστεί από την Ανάλυση Ουσιαστικότητας, η οποία υλοποιήθηκε το 2022, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει σταθερά να ενισχύσει περαιτέρω τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει για τους πυλώνες ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση), αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Περιβάλλον

Η HELLENiQ EΝΕRGY είναι προσηλωμένη στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, συμβάλλοντας στο μέτρο που της αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της, μετεξελίσσεται σε έναν Όμιλο παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλες τις δραστηριότητές του και συνεχή αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Κοινωνία

Η HELLENiQ EΝΕRGY τοποθετεί στο κέντρο των δραστηριοτήτων της τον άνθρωπο -τον εργαζόμενο, τον πολίτη- καθώς και τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που ανταποκρίνονται σε βασικές κοινωνικές ανάγκες. Κύρια προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών και η διαμόρφωση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με μηδενικά ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η HELLENiQ EΝΕRGY έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένους ευέλικτους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και πρακτικές διαχείρισης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την απρόσκοπτη επικοινωνία με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους. Η επένδυση του Ομίλου σε ένα ισχυρό και σύγχρονο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, η μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς και η υψηλή ετοιμότητα για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων καταστάσεων αποτελούν εχέγγυα στην ταχεία επίτευξη του ενεργειακού μετασχηματισμού του.

Κοινωνικοί Εταίροι

Οι κοινωνικοί εταίροι κατέχουν κομβική θέση στο πλαίσιο του μηχανισμού λήψεως αποφάσεων της HELLENiQ ENERGY. Για αυτόν το λόγο, ο Όμιλος επαναπροσδιορίζει τους κοινωνικούς εταίρους που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά και τη γειτνίαση. Επιπλέον, επαναπροσδιορίζεται η σύνθεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί τους με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας, ενώ καταγράφονται συστηματικά και οι ανησυχίες, οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και τη συχνότητα επικοινωνίας, καθώς και με τα κύρια θέματα που έχουν τεθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και την ανταπόκριση του Ομίλου μπορείτε να βρείτε στον δείκτη GRI 2-29.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ομάδες κοινωνικών εταίρων της HELLENiQ ENERGY όπως έχουν αναγνωριστεί.

Ουσιαστικά Θέματα ESG

Η ανάλυση των θεμάτων ESG αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την αναγνώριση και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που θέτει η HELLENiQ ENERGY για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για αυτόν το λόγο, στις αρχές του έτους 2022 πραγματοποιήθηκε μια νέα μελέτη Ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης και εκπροσώπων όλων των κοινωνικών εταίρων. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν τρία (3) focus groups σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν οι κύριοι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες κοινωνικών εταίρων, έξι (6) συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των όμορων δήμων, δώδεκα (12) συναντήσεις με στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης και μια (1) ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν συνολικά 892 άτομα, κύριοι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες κοινωνικών εταίρων. Σημειώνεται επίσης, ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν στη διαδικασία όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Η αξιολόγηση των θεμάτων ESG πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τον βαθμό επίδρασής τους στη συνολική εταιρική επίδοση και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, καθώς και την εξωτερική επίδρασή τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (Προσέγγιση Διπλής Σημαντικότητας – Double Materiality). Αναγνωρίστηκαν 21 θέματα που καλύπτουν τους τρεις πυλώνες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

Βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν 6 θέματα (Κατηγορία 1) που αναγνωρίστηκαν ως πιο ουσιαστικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της HELLENiQ ENERGY, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, και συγκεκριμένα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου, και συνοδεύονται από δέσμευση για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών στη βάση των βέλτιστων διεθνών καλών πρακτικών. Τέσσερα (4) από τα έξι (6) θέματα της Κατηγορίας 1 εμφανίζονται, με την ευρύτερή τους έννοια/ σημασία, στην προηγούμενη ανάλυση ουσιαστικότητας ενώ ξεχωρίζουν η αναβάθμιση του θέματος της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η ανάδειξη του θέματος της εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της υλοποίησης της νέας στρατηγικής του Ομίλου.

Γραφική Απεικόνιση των 20 Θεμάτων ESG (Materiality Map)

 

 

Σημ. Η μελέτη Ουσιαστικότητας διεξήχθη σε συνεργασία με την dss+

Συμβολή στους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η HELLENiQ ENERGY έχει ενσωματώσει στη στρατηγική της τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs), θέτοντας ως προτεραιότητα τη διάχυση των στόχων της Ατζέντας 2030 και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια επίτευξής τους με στοχευμένες πολιτικές, δράσεις και κοινωνικά προγράμματα.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης Ουσιαστικότητας, η στρατηγική του Ομίλου έχει ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους ως εξής:

Στόχοι ESG

Περιβάλλον Χρονικός Ορίζοντας Σύνδεση με SDGs
30% Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 και 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) SDG 13
1 GW
Εγκατεστημένη ίσχυς σε ΑΠΕ και περαιτέρω αποφυγή εκπομπών CO2 κατά 20%:

 • Αρχική εστίαση σε onshore αιολικά και φωτοβολταϊκά
SDG 13

SDG 12

2 GW
Εγκατεστημένη ίσχυς σε ΑΠΕ και περαιτέρω αποφυγή εκπομπών CO2 κατά 20%:

 • Μεσοπρόθεσμη εστίαση σε offshore αιολικά, αποθήκευση ενέργειας, υδρογόνο
SDG 13

SDG 12

Μηδενικό αποτύπωμα Κατανάλωσης ενέργειας στο σύνολο των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων EKO και bp SDG 12

SDG 13

> 13.000 Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πρατήρια ΕΚΟ/bp και δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης SDG7
CAPEX
€ 200 εκατ.
Επενδύσεις απανθρακοποίησης:

 • Παραγωγή «μπλε» υδρογόνου στο διυλιστήριο της Ελευσίνας μέσω δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)
SDG7

SDG9

SDG13

CAPEX
€ 20 εκατ.
Επενδύσεις απανθρακοποίησης:

 • Ανάπτυξη μονάδας 10MW Φ/Β παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας
CAPEX
€ 17 εκατ.
Επενδύσεις στην παραγωγή βιοκαυσίμων:

 • Μονάδα παραγωγής βιοντήζελ μέσω επαναχρησιμοποίησης μαγειρικών ελαίων (UCO), δυναμικότητας 45 ktpa στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
SDG7

SDG9

SDG13

CAPEX
€ 110 εκατ.
Επενδύσεις στην παραγωγή βιοκαυσίμων:

 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών παραγωγής βιοκαυσίμων (HVO, SAF)
Παραγωγή pyrolysis oil από ανακύκλωση πλαστικών στην παραγωγή προπυλενίου (υπό διερεύνηση) SDG9

SDG13

15% Μέγιστο ποσοστό των αποβλήτων που θα οδηγούνται προς τελική διάθεση – ταφή SDG13

SDG6

Εταιρική Διακυβέρνηση Χρονικός Ορίζοντας Σύνδεση με SDGs
0 Περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά SDG16
100% Ποσοστό κάλυψης ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων SDG16
€ 42 εκατ. Ολοκλήρωση πλάνου δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ομίλου SDG9

Συμμετοχές σε Οργανισμούς

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας και της υλοποίησης της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς, ενώσεις και φορείς ως απλό μέλος ή/και στα διοικητικά όργανά τους.

Το 2022 ο Όμιλος συμμετείχε στους παρακάτω οργανισμούς:

 • CONCAWE
  (επιστημονικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διυλιστηρίων FuelsEurope)
 • CSR Europe
 • eFuel Alliance
 • European Fuel Manufacturers Association (EFMA)
 • Gas Industry Advisory Committee (GIAC)
 • HYDROGEN EUROPE
 • Διεθνής Ένωση Φορολογικού Δικαίου (International Fiscal Association)
 • UN Global Compact
 • Union European Lubricants Industry (UEIL)/ Επιτροπής Αειφορίας
 • CSR Hellas
 • Global Compact Network Hellas
 • Global Sustain
 • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.)
 • Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας ΣΕΒ
 • ΣΕΕΠΕ – Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος
 • Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Αξιολόγηση της Επίδοσης σε Δείκτες ESG

 • Leadership Α-

  Βελτίωση κατάταξης στο επίπεδο Leadership A- για θέματα κλιματικής αλλαγής, με βάση τον Διεθνή Οργανισμό CDP

 • Σημαντική βελτίωση

  στις αξιολογήσεις ESG από τους οργανισμούς Sustainalytics και S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)

Η HELLENiQ ENERGY αξιολογείται από διεθνείς οργανισμούς και ανεξάρτητους δείκτες αξιολόγησης αναφορικά με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση.

Το 2022, ο Όμιλος συμμετείχε για 5η συνεχόμενη φορά στη διαδικασία αξιολόγησης του CDP, το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατανάλωσης ενέργειας και αξιολόγησης του τρόπου ανταπόκρισης των εταιρειών στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσέγγιση του Ομίλου και η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχει θέσει (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) αξιολογήθηκαν θετικά, καθώς κατάφερε να βελτιώσει την βαθμολογία του σε Α- (επίπεδο «Leadership – Implementing current best practices») από B, βαθμολογία την οποία είχε λάβει κατά την προηγούμενη αξιολόγηση, το 2021. Η κατάταξη, σύμφωνα με το CDP, είναι όχι μόνο υψηλότερή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του Β αλλά και από τον μέσο όρο του κλάδου Oil & Gas που επίσης είναι Β, ενώ επιβεβαιώνει τη διαχρονική προσήλωση του Ομίλου όχι μόνο στη διαχείριση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Η HELLENiQ ENERGY ακόμα τα τελευταία δύο χρόνια, πέτυχε σημαντική βελτίωση στην αξιολόγηση S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA), σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς και βελτίωσε την κατάταξή της στην αξιολόγηση από τον φορέα Sustainalytics, έναν έγκριτο οργανισμό διεθνούς αναγνωρισιμότητας, συμμετέχοντας ενεργά με την αποστολή πρόσθετων στοιχείων και δεδομένων.

Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι η HELLENiQ ENERGY από το 2019 αξιολογείται με βάση τα κριτήρια ESG του ΧΑ και έχει πετύχει την ένταξή της στον ATHEX ESG Index, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2016 έχει ενταχθεί και στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange-Russell Group (FTSE), FTSE4Good Index Series.

Επίσης, η θυγατρική του Ομίλου ΕΚΟ ΑΒΕΕ, διατηρεί την ασημένια διάκριση “Silver Recognition Level” για τις επιχειρηματικές της πρακτικές και την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, από τον EcoVadis, έναν από τους πιο μεγάλους και πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους φορείς αξιολόγησης προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.

Τέλος, ο Όμιλος συμπεριλήφθηκε για μια ακόμα φορά στη λίστα με τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», δηλ. τις 31 εταιρείες – Ομίλους που συμμετέχουν στο Sustainability Performance Directory και με βάση την σχετική αξιολόγηση ESG αποτελούν τις κορυφαίες εταιρείες που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Βραβεύσεις Ομίλου

Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2022»
 • Ο Όμιλος κατέλαβε την 1η θέση στον τομέα Πετρελαιοειδών και στην κατηγορία «Πρωταγωνιστής Κλάδου», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία δημοσιευμένων ισολογισμών.
Bravo Sustainability Awards 2022
 • 2 Διακρίσεις για τον Όμιλο, η πρώτη στην κατηγορία «Εταιρική Διακυβέρνηση-Αγορά» για τη «Δημοσιοποίηση δεικτών υπεύθυνης λειτουργίας (GRI, CoP, Athex, CDP, EcoVadis) και Double Materiality» και η δεύτερη στην κατηγορία «Περιβάλλον» για την πρωτοβουλία «Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με αντιδιαβρωτικά έργα, από 100% οικολογικά υλικά».
Environmental Awards 2022
 • Bραβείο «Environmental Excellence of the Year» για τη συνολική επίδοση του Ομίλου στα θέματα διαχείρισης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής
 • Χρυσή Διάκριση στην κατηγορία «Μείωση εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου/ GHG reduction» για την κατασκευή 204MW φωτοβολταϊκού πάρκου στη Κοζάνη,
 • Χρυσή Διάκριση στην κατηγορία «Πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης» για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας των Διυλιστηρίων ΕΛΠΕ κατά το πρότυπο ISO 50001
 • Χρυσή Διάκριση στην κατηγορία «Αποτύπωση και παρακολούθηση των εκπεμπόμενων ρύπων» για την το ανθρακικό αποτύπωμα του Ομίλου και την πιστοποίηση κατά ISO 14064.
Health & Safety Awards 2022
 • Βραβείο Winner για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ στην κατηγορία «Πετρέλαιο & Πετροχημικά» για το Σύστημα Ολιστικής Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και βραβείο Bronze για την ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠΒιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας στην κατηγορία «Καμπάνιες» για την Εξειδικευμένη εκπαίδευση – πιστοποίηση των πυροσβεστών της από την Draeger Hellas S.A.
Hellenic Responsible Business Awards 2022
 • CSR Corporate Brand της χρονιάς για τον Όμιλο και
 • Χρυσή Διάκριση στην κατηγορία «Μακροπρόθεσμη Επένδυση» για την Κατασκευή του μεγαλύτερου έργου ΑΠΕ στην Ελλάδα στην περιοχή της Κοζάνης,
 • Χρυσή Διάκριση στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας / Κράτους» για την Κατασκευή τριών πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών με στοιχεία ΑΠΕ για παιδιά με ειδικές ανάγκες,
 • Χρυσή Διάκριση στην κατηγορία «Ανταπόκριση σε Έκτακτη Ανάγκη» για τη Θωράκιση πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 περιοχών, με 100% οικολογικά αντιδιαβρωτικά έργα και
 • Ασημένια Διάκριση στην κατηγορία «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας» για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου.
Βράβευση Ετήσιου Απολογισμού
 • 8 Gold, Silver και Bronze Βραβεία και 7 διακρίσεις για τον Ετήσιο Απολογισμό 2021 σε διεθνείς διαγωνισμούς: ARC Awards International 2022, Galaxy Awards 2022, STEVIE International Business Awards 2022, IADA και LACP Vision Awards.
6ος Διαγωνισμός «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός»
 • Διάκριση της ΕΚΟ Κύπρου για «Δράση σχετική με την πανδημία Covid-19» από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).
Βράβευση από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Μαυροβουνίου
 • Η ΕΚΟ Μαυροβουνίου (Jugopetrol) βραβεύτηκε για το 2021 στην κατηγορία “Care for employees”.
1η θέση στους “100 largest in Montenegro”
 • Η ΕΚΟ Μαυροβουνίου (Jugopetrol) κατέλαβε την 1η θέση όσον αφορά τα έσοδα στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών.
Philanthropy award από τον οργανισμό “Horus”
 • Βράβευση για την ΟΚΤΑ για τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία “Be IN, be INclusive, be INcluded”.
Προηγούμενη Ενότητα Ο Όμιλος με μια Ματιά
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή