Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Φορέα

Δήλωση Ανεξάρτητου Ελέγχου για τον
Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
του Ομίλου HELLENiQ ENERGY

(No. 0118446052713/01)

Πληροφορίες για την Έκθεση Ανεξάρτητου Ελέγχου

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas (ο «Φορέας») ανέλαβε τον ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο των στοιχείων που δημοσιεύονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 (ο «Απολογισμός») της HELLENiQ ENERGY HOLDINGS Α.Ε. (η «Εταιρεία»). Η ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό παραμένει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Mε σκοπό τον ανεξάρτητο έλεγχο του Απολογισμού, o Φορέας διενέργησε δειγματοληπτικό έλεγχο στοιχείων και δεδομένων, αλλά και συναφών διαδικασιών και συστημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν παρείχε καμία συμβουλευτική υπηρεσία στην Εταιρεία.
Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό δεν επαληθεύτηκαν, αλλά εξετάστηκαν σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 και έχουν ελεγχθεί από άλλους ανεξάρτητους, τρίτους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες της παρούσας δήλωσης ανεξάρτητου ελέγχου είναι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι της Εταιρείας.

Αντικείμενο Εργασιών

 1. Αξιολόγηση του Απολογισμού σε σχέση με:
  • τις απαιτήσεις του GRI STANDARDS 2021 (in accordance with), συμπεριλαμβανομένου και του Συμπληρώματος στον Τομέα Πετρελαίου και Αερίου (GRI 11. Oil & Gas Sector Standards) και επαλήθευση ότι συμμορφώνεται και με τις εννέα απαιτήσεις που ορίζονται στην ενότητα 3 του GRI 1.
  • το πρότυπο ΑΑ 1000 Accountability Principles Standard 2018 (μέσο επίπεδο διασφάλισης Τύπου 2, σύμφωνα με το πρότυπο AA1000 Assurance Standard, AA1000AS v3).
 2. Ανεξάρτητο έλεγχο των αριθμητικών δεδομένων όλων των κεφαλαίων του Απολογισμού.
 3. Χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα βασικά στελέχη των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας στο Μαρούσι και των εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και την ΕΚΟ Κύπρου και δειγματοληπτικών ελέγχων αρχείων, με σκοπό τον ανεξάρτητο έλεγχο:
  • της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των αριθμητικών δεδομένων επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό,
  • της αξιοπιστίας των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή και αναφορά σχετικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν και
  • της τήρησης των αρχών πληρότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης προς τους κοινωνικούς εταίρους.

Περιορισμοί

Η έκταση των παραπάνω στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που συλλέχθηκαν δικαιολογούν το χαρακτηρισμό «μέσου επιπέδου επαλήθευσης», καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψαν από εσωτερικές πηγές της Εταιρείας και όχι μέσω επαφών με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Συμπεράσματα

H διαδικασία εξωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκε έδειξε ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες των κεφαλαίων του Απολογισμού είναι αξιόπιστες. Η ακρίβεια των δηλώσεων και ισχυρισμών της Εταιρείας που περιέχονται στον Απολογισμό βρέθηκαν να είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Η Εταιρεία παρείχε περιεκτική και αποδεκτή τεκμηρίωση τόσο για τις πληροφορίες επίδοσης που παραθέτει στον Απολογισμό όσο και για τις συναφείς διαδικασίες συλλογής και αποτύπωσης των σχετικών πληροφοριών.

Ο Απολογισμός είναι σύμφωνος με (in accordance with) τις απαιτήσεις του GRI STANDARDS 2021 συμπεριλαμβανομένου και του Συμπληρώματος στον Τομέα Πετρελαίου και Αερίου (GRI 11. Oil & Gas Sector Standards) καθώς και τις 4 αρχές του προτύπου AA1000AP (2018).

Προτάσεις για συνεχή βελτίωση

Βάσει των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξωτερικού ελέγχου, οι προτάσεις του Φορέα για τη βελτίωση των μελλοντικών Απολογισμών της Εταιρείας συνίστανται στις ακόλουθες:

Α. GRI-STANDARDS & AA1000AP (2018):

 • Εναρμόνιση των διαδικασιών και συστημάτων συλλογής στοιχείων όλων των εταιρειών που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.
 • Επιτόπιες επισκέψεις και σε άλλες εγκαταστάσεις της HELLENiQ ENERGY που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.

Δήλωση Ανεξαρτησίας, Αμεροληψίας και Ικανοτήτων

Η TÜV AUSTRIA Hellas μέλος του ομίλου TÜV AUSTRIA είναι μια ανεξάρτητη Εταιρία επαγγελματικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στην ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ο Όμιλος TÜV AUSTRIA είναι όμιλος με διεθνή παρουσία που ιδρύθηκε το 1872. Η TÜV AUSTRIA Hellas ήταν η πρώτη θυγατρική που ιδρύθηκε εκτός Αυστρίας το 1994 και κατέκτησε την ηγετική θέση της στην Ελλάδα. Η Ομάδα Διασφάλισης της έχει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή ανεξάρτητου ελέγχου σχετικά με πληροφορίες, συστήματα και διεργασίες για το περιβάλλον, την κοινωνία, την ηθική και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης, ο οποίος εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφόρων προτύπων διαπίστευσης και συνεπώς διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου που περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης με δεοντολογικές απαιτήσεις, ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει και εφαρμόζει μια Δήλωση Αμεροληψίας και Ανεξαρτησίας, καθώς και αρκετές σχετικές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται στο Φορέα ή για λογαριασμό του Φορέα διατηρούν υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στις καθημερινές τους επαγγελματικές δραστηριότητες. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων. Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει σειρά υφιστάμενων εμπορικών συμβάσεων με την Εταιρία σχετικά με δραστηριότητες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης. Η ομάδα διασφάλισης μας δεν έχει καμία συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες που αφορούν στην Εταιρία, οι οποίες θα προκαλούσαν σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχει παράσχει ποτέ συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρία.

Για την TÜV AUSTRIA Hellas,
Αθήνα, 12 Μαΐου 2023

TÜV AUSTRIA Hellas
ΑΘΗΝΑ: Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή
Παραρτήματα στην Ελλάδα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΚΡΗΤΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Εξωτερικό: ΚΥΠΡΟΣ–ΤΟΥΡΚΙΑ–ΙΟΡΔΑΝΙΑ–ΑΙΓΥΠΤΟΣ–ΑΛΒΑΝΙΑ–ΙΣΡΑΗΛ–ΥΕΜΕΝΗ–ΠΑΚΙΣΤΑΝ–ΚΑΤΑΡ–ΚΟΡΕΑ

 

Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας