Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

 • 97%
  η συμμετοχή στις 20 συνεδριάσεις του ΔΣ της HELLENiQ ENERGY

 • 36%
  των μελών ΔΣ της HELLENiQ ENERGY είναι ανεξάρτητα είναι μη εκτελεστικά

 • 81,8%
  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY είναι μη εκτελεστικά

 • 11 μέλη ΔΣ
  με 3έτη θητεία (2 εκτελεστικά) στην HELLENiQ ENERGY

Εταιρική Διακυβέρνηση &
Επιχειρηματική Δεοντολογία

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιπλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος της είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Η προσέγγιση του Ομίλου

Η υιοθέτηση και πιστή εφαρμογή των αρχών χρηστής/ ορθής εταιρικής διακυβέρνησης επιδρά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων και της κοινωνίας προς την εταιρεία, ενδυναμώνοντας την εταιρική της φήμη, ενισχύοντας την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών και αυξάνοντας τις προσδοκίες τους για συνεχή βελτίωση στον τομέα αυτό.

Η HELLENiQ ENERGY, εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της και την ενίσχυση του διαλόγου με τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

H HELLENiQ ENERGY έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (εφεξής ο «Κώδικας»). Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν, να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα, είτε να εξηγούν αιτιολογημένα τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με κάποιες απ’ αυτές. Η HELLENiQ ENERGY συμμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 με τις διατάξεις του Κώδικα με περιορισμένες αποκλίσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Δ2 (σελ. 45) της «Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022. Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας του Ομίλου (www.helleniqenergy.gr).

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει πρακτικές ορθής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία και σχετίζονται με τα καθήκοντα και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου (αναλυτική αναφορά στις Επιτροπές του Δ.Σ. ακολουθεί στην ενότητα Δ.7 σελ. 57 της «Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και την απαραίτητη πολυμορφία και συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλόλητας σε επίπεδο φύλου, επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων, τομείς δραστηριοποίησης και εμπειρίας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα με το προφίλ του Διοικητικού Συμβουλίου στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και στα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της HELLENiQ ENERGY και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού της HELLENiQ ENERGY. Ειδικότερα, τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (άρθρο 20 παράγραφοι 2α, 4 και 11). Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, χωρίς τη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ, εφόσον αυτό έχει ασκήσει το δικαίωμα απευθείας διορισμού.

Πολιτική Καταλληλότητας

Η επιλογή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται και στις δύο περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια στην Πολιτική Καταλληλότητας της HELLENiQ ENERGY. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Tα μέλη του μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά, ενώ η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.06.2024 παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2024.

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY περιγράφονται στο Καταστατικό, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, στον οποίο περιγράφονται και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα Δ7 της «Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει πέντε (5) επιτροπές για την αναβάθμιση της λειτουργίας του και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του στην επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.

Αριθμός μελών ανά έτη συμμετοχής στο ΔΣ

Σύνθεση ΔΣ ανά ηλικία και φύλο

Η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει Πολιτική Πολυμορφίας, κατά την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ενίσχυση της διαφοροποίησης και τη σύσταση μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Με πίστη ότι το μείγμα διαφορετικών προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειριών και η παραγωγική σύνθεση του συνόλου των απόψεων, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική και το περιεχόμενό της διατίθενται στον ιστότοπο του Ομίλου εντός της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Παρακάτω παρουσιάζονται επιλεγμένα στοιχεία πολυμορφίας στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022:

 • Μέλη

  11 μέλη

 • Φύλο / Ηλικία

  9 Άνδρες > 50
  2 Γυναίκες > 50

 • Κατάρτιση

  Ειδίκευση / Μεταπτυχιακό & άνω

 • Υπηκοότητα

  73% Ελληνική
  27% Διπλή ή άλλη

Η HELLENiQ ENERGY έχει θεσπίσει, διατηρεί και εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου (η οποία ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους και τη βιωσιμότητά της). Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της HELLENiQ ENERGY με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2019 και τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021. Η Έκθεση Αποδοχών του έτους 2021 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ομίλου.

 

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2021 τη σύσταση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης καταδεικνύοντας την αυξημένη σημασία που αποδίδεται σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του Ομίλου και της στρατηγικής «Όραμα 2025». Η Επιτροπή συνδράμει το Δ.Σ. στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της HELLENiQ ENERGY για τη δημιουργία αξίας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και μελετά προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε αυτή, προσφέροντας κατευθύνσεις για κάθε έναν πυλώνα ξεχωριστά (όπως υγεία και ασφάλεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, κοινωνία), καθώς και εισηγήσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής εντάσσεται η εποπτεία της επικοινωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, της αναγνώρισης του ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους και της σύνδεσής τους με τη δραστηριότητα του Ομίλου, και τα ουσιαστικά θέματα, όπως αυτά αναδεικνύονται από τη Μελέτη Ουσιαστικότητας.

Η HELLENiQ ENERGY και οι θυγατρικές της έχουν υιοθετήσει ισχυρές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Πολιτικής υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην ενότητα Δ7 της «Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022.

 

Κυριότερα ορόσημα

Το 2022 τα ορόσημα στην Εταιρική Διακυβέρνηση της HELLENiQ ENERGY ήταν:

 1. Στις 3 Ιανουαρίου 2022, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διάσπαση της Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών και την εισφορά του στη νέο-ιδρυθείσα, 100% θυγατρική εταιρεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΙΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ» (η «ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ»). Από τις 03.01.2022, η επωνυμία της μητρικής εταιρείας άλλαξε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 2. Η Συνέλευση της 20.09.2022 ενέκρινε τη μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και του διακριτικού τίτλου της σε «HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε., σημαίνοντας την έναρξη της νέας εποχής για τον Όμιλο.
 3. Διοργανώθηκε για πρώτη φορά στις 21.02.2023 η Ημέρα Στρατηγικών Θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τον εντοπισμό βασικών μοχλών για την εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου «Vision 2025».
 4. Διενεργήθηκε για πρώτη φορά η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου από εξωτερικό σύμβουλο. Η αξιολόγηση αφορά στις συλλογικές ικανότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως Σώμα, των Επιτροπών του αλλά και στις ατομικές ικανότητες και τη συνεισφορά των μελών του. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου 2023.

Επιχειρηματική Δεοντολογία,
Συμμόρφωση και Διαφάνεια

Διαρκής Ενίσχυση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιχειρηματικής Ηθικής

Η Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, υιοθετώντας σταθερά τα αυστηρότερα πρότυπα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, διαχρονικά ανταποκρινόμενη στα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής υπευθυνότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η εμπορική θέση της εταιρείας, εδραιώνεται η φήμη της και καλλιεργείται κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ της εταιρείας και των κοινωνικών εταίρων της, όπως του κύκλου των συναλλασσόμενων με αυτήν προσώπων και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της, των πελατών, προμηθευτών και καταναλωτών της, των μετόχων της κ.α.

Κώδικας Δεοντολογίας - Ηθική & Διαφάνεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτυπώνει τις αρχές που διέπουν τη δράση της HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της, με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι δεσμευτικός για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και στην Αγγλική, ενώ είναι διαθέσιμος μέσω του εσωτερικού ιστότοπου (intranet), καθώς και μέσω του ιστότοπου του Ομίλου (https://www.helleniqenergy.gr/company-publications). Δεσμεύει επίσης κάθε συναλλασσόμενο πρόσωπο ή φορέα. Η διαδικασία αποδοχής και επαναβεβαίωσης της δέσμευσης επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης μεριμνά για την εφαρμογή και την παροχή συμβουλών σύμφωνα με τις προβλέψεις του, αλλά και για τη διερεύνηση αναφορών ή καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης του, ενώ η εσωτερική δομή και εταιρική διακυβέρνηση της HELLENiQ ENERGY και των θυγατρικών της προβλέπουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, συμπράξεις δύο ή και περισσοτέρων προσώπων, εσωτερικές εγκρίσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα διαφθοράς. Κατά τα σχεδόν δέκα έτη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας έχει λάβει χώρα εκτεταμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY και των θυγατρικών της στο περιεχόμενο του Κώδικα και τις βασικές δεσμεύσεις του, ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος της εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοπροσλαμβανομένων.

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους 2023, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης προς συμμόρφωση με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και την προστασία των προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες τις οποίες απέκτησαν σε εργασιακό πλαίσιο και αφορούν παράνομες πράξεις (Whistleblowing). Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4990/2022 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Whistleblowing), βρίσκεται υπό κατάρτιση η σχετική Πολιτική και η επέκταση των δίαυλων επικοινωνίας για την αναφορά παραβάσεων, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση στο χρονικό πλαίσιο που θέτει η νομοθεσία.

Αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε εντός του 2022 η κατάρτιση της Πολιτικής για την Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4808/2021

Κανονιστικό πλαίσιο Ομίλου

Με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας, εντός του πλαισίου Κανονιστικής Συμμόρφωσης , καταρτίζονται, από τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις, Πολιτικές και Διαδικασίες που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Σύστημα Οργάνωσης (Ε.Σ.Ο.), οι οποίες εγκρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Εφαρμογής Ε.Σ.Ο.

 • Κανονισμός Προμηθειών
 • Κανονισμός Επενδύσεων
 • Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
 • Κανονισμός Απομάκρυνσης & Διάθεσης Άχρηστου ή Πλεονάζοντος Εξοπλισμού ή Υλικού και Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων σε Τρίτους
 • Κανονισμός Λειτουργίας Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
Διαχείριση Φορολογικών Θεμάτων

Τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, για όλες τις εταιρείες της HELLENiQ ENERGY, παρακολουθούνται, ελέγχονται και συντονίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Φορολογικών & Τελωνειακών Ομίλου (ΔΦ&ΤΟ). Η ΔΦ&ΤΟ εξασφαλίζει την τήρηση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τις απαιτήσεις για συμμόρφωση, διαφάνεια και έλεγχο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, σύμφωνα με το κατά τόπους ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές και πολιτικές του Ομίλου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου εδρεύει η HELLENiQ ENERGY, η φορολογική συμμόρφωση επιβεβαιώνεται ετησίως, μέσω της λήψης φορολογικών πιστοποιητικών για κάθε εταιρεία, τα οποία εκδίδουν ορκωτοί ελεγκτές (“unqualified” tax certificates).

Η ΔΦ&ΤΟ λειτουργεί ταυτόχρονα ως φορολογικός σύμβουλος στην HELLENiQ ENERGY, με την παροχή προτάσεων και οδηγιών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και διαρκείς αλλαγές του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές και φορείς για τη διαβούλευση και υποβολή πρόσθετων προτάσεων και προσαρμογών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, αξιοποιεί κατάλληλα το πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση των φορολογικών ταμειακών ροών και επιστροφών, ενώ εξετάζει παράλληλα την υπαγωγή επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων, με στόχο τη βέλτιστη συνολική διαχείριση των φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντίστοιχες επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες.

Πολιτική Ανταγωνισμού

Η HELLENiQ ENERGY έχει υιοθετήσει Πολιτική Ανταγωνισμού και συντάξει εγχειρίδιο συμμόρφωσης από το 2018. Η Πολιτική Ανταγωνισμού αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να συμμορφώνεται με τις επιταγές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Περαιτέρω, η Πολιτική Ανταγωνισμού δίνει τη δυνατότητα, τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και τους εργαζόμενους της HELLENiQ ENERGY και των θυγατρικών της να κατανοήσουν τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού και την επίδρασή τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών πρακτικών του. Η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της HELLENiQ ENERGY, σε συμφωνία με τους κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, συντελεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και αποτρέπει παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη του Ομίλου και εκθέτουν τόσο τον Όμιλο, αλλά και κάθε εργαζόμενο ατομικά, στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

Διαφήμιση & Προώθηση Προϊόντων

Όλες οι δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων συμφωνούν πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές και τους νέους κανονισμούς.

Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνων

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της HELLENiQ ENERGY έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να διαχειρίζεται ενδεχόμενες απειλές και να αποτρέπει πιθανές αστοχίες. Περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα επίπεδα διοίκησης του Ομίλου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 σελ. 47-48, 50-51, 61, 63, 65-68.

Η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασικό πυρήνα της στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY. Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, κυρίως, κατά τη φάση κατάρτισης του στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου επιχειρηματικού προγράμματος. Οι πιθανότητες και οι επιπτώσεις, όπως αυτές προκύπτουν εξετάζονται τόσο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αλλά και σε σχέση με τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ), η οποία συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η ΓΔΕΕΟ απαρτίζεται από 3 επιμέρους Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Διοικητικό-Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας
 • Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εφοδιασμού

Επίσης, η ΓΔΕΕΟ διαθέτει Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, με σκοπό την εισαγωγή βελτιώσεων στην μεθοδολογία ελέγχου ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με το Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου.

Κυριότερα ορόσημα

Το 2022, οι δράσεις ορόσημα που υλοποιήθηκαν ήταν:

  1. Για 8η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η διαδικασία Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου (Group Risk Identification and Assessment). Τη διαδικασία ολοκλήρωσαν οι επικεφαλής των οργανωτικών μονάδων και εταιρειών του Ομίλου, με τον συντονισμό από την ΓΔΕΕΟ.
  2. Στελέχη της ΓΔΕΕΟ, ενημέρωσαν τα Διευθυντικά Στελέχη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων, ώστε να γνωστοποιηθεί η αναγκαιότητα και χρησιμότητα της καταγραφής των κινδύνων και παράλληλα να εφαρμοστεί ενιαίος τρόπος διατύπωσής τους.
  3. Η ΓΔΕΕΟ συμμετείχε, ως παρατηρητής, σε συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου, της Επιτροπής Πιστώσεων Εμπορίας, της Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδύσεων και της Συντονιστικής Επιτροπής Διυλιστηρίων.
  4. Η ΓΔΕΕΟ προμηθεύτηκε και εγκατέστησε ψηφιακή εφαρμογή για την πλήρη αποτύπωση του ελεγκτικού της έργου, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου. Η έναρξη εφαρμογής της έγινε στις αρχές του 2023.
  5. Στον τομέα ελέγχου της Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων:
   • Ενισχύθηκε η ομάδα με έναν νέο, εξειδικευμένο ελεγκτή πληροφοριακών συστημάτων
   • Πραγματοποιήθηκε εκτενής έλεγχος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
  6. Για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού της ΓΔΕΕΟ, 4 μέλη της απέκτησαν ισάριθμες επαγγελματικές πιστοποιήσεις (CFE, COSO IC), με το σύνολο των πιστοποιήσεων που κατέχει το προσωπικό της ΓΔΕΕΟ να ανέρχεται σε 11.
  7. Συνεχίστηκαν και το 2022 οι έλεγχοι που διενεργεί η ΓΔΕΕΟ για την τήρηση των σχετικών μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας COVID-19.
  8. Εξετάστηκαν τρεις (3) καταγγελίες (δύο περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης και μία περίπτωση παράτυπου ανεφοδιασμού καυσίμου) και προτάθηκαν διορθωτικές ενέργειες.
  9. Τέλος ολοκληρώθηκαν συνολικά 60 έλεγχοι (56 τακτικοί και 4 έκτακτοι), υπερκαλύπτοντας το πρόγραμμα ελέγχων που είχε καταρτιστεί.
Περιοχή ελέγχων Αριθμός Ελέγχων
Εγκαταστάσεις παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών* 24
Κοινωνικά θέματα (COVID-19, Προμήθειες, Ανθρώπινο Δυναμικό) 14
Οικονομικά θέματα 13
Θέματα Πληροφορικής 5
Εταιρική διακυβέρνηση 4
Σύνολο 60

*σε μία (1) εγκατάσταση εξετάστηκαν θέματα διαχείρισης κινδύνου κρίσιμων περιστατικών
*σε δεκατρείς (13) εγκαταστάσεις εξετάστηκαν θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος

 

Πρόγραμμα Εσωτερικών Ελέγχων

Έτος 2020 2021 2022 2023
(στόχος)
Ποσοστό κάλυψης ετησίου προγράμματος ελέγχων 105% 115% 107% 100%

 

Νέα Διεύθυνση Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων
Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων έχει προγραμματιστεί να ενισχυθεί με τη σύσταση και λειτουργία της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Διεύθυνση θα υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών του Ομίλου και λειτουργικά στην Επιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. Θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του καθορισμού αρχών και της θέσπισης και εφαρμογής πολιτικών και διαδικασιών στη βάση των που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων ως προς την αναγνώριση, αξιολόγηση, ποσοτικοποίηση/μέτρηση, παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείρισή τους.

Ασφάλεια Πληροφοριών
και Πληροφοριακών Συστημάτων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που έρχονται στην κατοχή της, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, εκφράζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία δεσμεύει όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Για την εξασφάλιση της ορθής διακυβέρνησης σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο Ομίλου, ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου και Υπεύθυνοι Προστασίας Ιδιωτικότητας σε κάθε οργανωτική μονάδα και θυγατρική του Ομίλου.

Πέντε εκ των θυγατρικών (ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε., ELPEFUTURE, ΕΚΟ Bulgaria και OKTA) έχουν ορίσει αυτοτελείς Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε μία οργανωτική δομή σε όλον τον Όμιλο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των επιμέρους διαδικασιών και ενεργειών με τις οποίες η συγκεκριμένη Πολιτική υλοποιείται στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ενισχυμένη Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η HELLENiQ ENERGY αναγνωρίζει την κρισιμότητα της Κυβερνοασφάλειας για τη βιωσιμότητα και μετεξέλιξή της, πρωτίστως για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εσωτερικών διεργασιών της. Έχοντας αναγνωριστεί ως ΦΕΒΥ (Φορέας Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών) από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχει δεσμευτεί
για την εναρμόνιση και συμμόρφωσή του με την NIS Directive (EU 2016/1148) και τη σχετική Εθνική Νομοθεσία (N. 4577/2018).

Το πρόγραμμα Κυβερνοασφάλειας του Ομίλου διασφαλίζει ότι ο Όμιλος διαθέτει τη βέλτιστη αρχιτεκτονική, τεχνολογία, πολιτικές, διαδικασίες και στελέχωση για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την απόκριση και την ταχεία ανάκτηση δεδομένων μετά από περιστατικά κυβερνοαπειλών. Το 2022, ορίστηκε ο ρόλος του Υπευθύνου Ασφάλειας Πληροφοριών Ομίλου και το λειτουργικό μοντέλο ασφάλειας πληροφοριών, σε ολόκληρο τον Όμιλο, ανανεώθηκε για να διασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο διακυβέρνησης, ικανοτήτων και μηχανισμών ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Για την προστασία των πληροφοριών, η HELLENiQ ENERGY επενδύει και αναπτύσσει προηγμένες λύσεις Κυβερνοασφάλειας που επιτρέπουν τη συνεχώς βελτιούμενη υποστήριξη της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχει αναπτυχθεί οδικός χάρτης έργων κυβερνοασφάλειας προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των επιχειρηματικών αναγκών και της ασφάλειας, ακολουθώντας ήδη τις βέλτιστες πρακτικές και επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το 2022 ολοκληρώθηκε η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία προηγμένου εργαλείου ανάλυσης δικτυακής κίνησης, που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας του δικτύου.

Ταυτόχρονα, η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και η εκπαίδευσή τους σε θέματα Κυβερνοασφάλειας παραμένει μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της HELLENiQ ENERGY. Για το σκοπό αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του προσωπικού ενισχύθηκε με ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).

Προηγούμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών
Επόμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός