Material ESG Topic / Περιβάλλον

Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

 • 125 υποδομές
  φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια ΕΚΟ/bp και σημεία ενδιαφέροντος

 • Εισαγωγή SAF
  (Sustainable Aviation Fuel) κατά 2% σε περιεκτικότητα όγκου, στο αεροπορικό καύσιμο JET A1 για τις πτήσεις της AEGEAN από τα αεροδρόμια Αθήνας & Θεσσαλονίκης

 • 340 MW
  συνολική ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων

 • >400.000 τόνοι
  συνολική σωρευτική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ

Ανανεώσιμες & Εναλλακτικές
Πηγές Ενέργειας

Η HELLENiQ ENERGY επενδύει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στα βιώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις στις βασικές του δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Βασικός στόχος για την HELLENiQ ENERGY αποτελεί η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος μεγαλύτερη από 1GW έως το 2025 και πάνω από 2GW έως το 2030.

Αύξηση του Δυναμικού
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και οι στόχοι για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντική πρόκληση για την HELLENiQ ENERGY και την επιτάχυνση της πορείας της προς την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο πρόσφατος ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος αποτελούν πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και ηγετική παρουσία στον κλάδο των βιώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι, ο Όμιλος σχεδιάζει και υλοποιεί τον ενεργειακό μετασχηματισμό του για μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, ανταποκρινόμενος στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και στην ασφάλεια εφοδιασμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 και 13 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Έργα συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 2,5 GW, κυρίως Φ/Β, αιολικά και αποθήκευσης ενέργειας, βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Βάσει των παραπάνω, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ανέρχεται σε 340 MW.

Ειδικότερα, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, υπεγράφη συμφωνία εξαγοράς και κατασκευής του Φ/Β έργου στην Κοζάνη με τη γερμανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, JUWI. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2020 και το φωτοβολταϊκό πάρκο εγκαινιάστηκε στις 6 Απριλίου 2022. Το έργο, συνολικής ισχύος 204 MW, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έως σήμερα. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα άνω των 90.000 τόνων.

Η συνολική επένδυση υπερβαίνει τα 130 εκατ. ευρώ, με σημαντικό όφελος για την τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας. Άνω του 35% του εξοπλισμού, υλικών και εργασίας προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ έχουν δημιουργηθεί πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Επίσης, δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, οι περισσότερες των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, η υλοποίηση του Σχεδίου Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholder Engagement Plan) συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, το 2022, ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας ισχύος 38 MW και στην περιοχή της Μάνης ισχύος 55 MW και 2 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 16 MW στη Βοιωτία (όλα σε λειτουργία). Τέλος, η HELLENiQ RENEWABLES συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτό-παραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση. Σε πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και bp, η HELLENiQ RENEWABLES έχει εγκαταστήσει μέχρι σήμερα 22 Φ/Β συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, συνολικής ισχύος περίπου 355 kW.

Η HELLENiQ RENEWABLES ακολουθεί τις σχετικές με την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (Α&Π) ομιλικές διαδικασίες σε σχέση με τη συμμόρφωση, τις αναφορές, τη διαχείριση και αποφυγή κινδύνων και ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και της λειτουργίας τους. Για κάθε νέο έργο ορίζεται υπεύθυνος μηχανικός Α&Π, ο οποίος παρακολουθεί τα σχετικά θέματα, επιβλέπει τις εργασίες και το στάδιο της Α&Π αδειοδότησης καθώς και τη διάρκεια ισχύος των σχετικών αδειών, επιλαμβάνεται δε της αναθεώρησής τους.

Αναφορικά με τα συστήματα αποθήκευσης, η HELLENiQ RENEWABLES αναπτύσσει συνολικά 16 Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ), για τους οποίους έχουν υποβληθεί ισάριθμα αιτήματα στην ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), και από τα οποία τα 11 έχουν ήδη εγκριθεί. Οι εν λόγω 11 ΣΑΗΕ, μετά την έγκρισή τους από την ΡΑΕ, βρίσκονται πλέον στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι λοιποί 5 αναμένουν ακόμα έγκριση από την ΡΑΕ.

Διαφοροποίηση του
Χαρτοφυλακίου Προϊόντων

Μακροχρόνια στρατηγική επιδίωξή της HELLENiQ ENERGY, είναι η εμφατική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες τις δραστηριότητες και η επίτευξη του οράματος της κλιματικής ουδετερότητας, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις στις βασικές της δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Στον τομέα των ΑΠΕ, η στρατηγική ανάπτυξης αποτελεί έναν συνδυασμό ωρίμανσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων (ΦΒ, αιολικά, βιομάζα), καθώς και στοχευμένων εξαγορών, ώριμων ή σε λειτουργία, έργων.

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ο Όμιλος εστιάζει σε εμπορικές δραστηριότητες, όπως επενδύσεις σε πρατήρια CNG (συμπιεσμένου φυσικού αερίου) σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ, αλλά και δραστηριοποίηση στην προμήθεια και στη λιανική πώληση φυσικού αερίου μέσω της Elpedison (κοινοπραξία με την Edison), η οποία έχει ως στόχο να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο.

Έτσι, η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει και υλοποιεί τον ενεργειακό μετασχηματισμό για μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, ανταποκρινόμενη στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών. Για την ηγετική συμμετοχή της στην ενεργειακή μετάβαση, δίνεται προτεραιότητα στο στρατηγικό μετασχηματισμό προς έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση κατ’ αρχάς στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, καθώς συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας και στη διαχείριση κινδύνων. Ιδιαίτερα οι ΑΠΕ έχουν ανταγωνιστικές οικονομικές αποδόσεις, διαφοροποιούν το ενεργειακό μείγμα, υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων, μειώνοντας το κόστος εκπομπών CO2 και υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα, ενισχύουν συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Βιοκαύσιμα & Εναλλακτικά Καύσιμα

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των οχημάτων και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής.

Μέχρι σήμερα, ο όρος βιοκαύσιμα για την ελληνική αγορά αναφέρεται κυρίως στο βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό (μετά από ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ) σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή μείγματος.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές της νομοθεσίας, ο Όμιλος προέβη έγκαιρα σε ενέργειες αναβάθμισης των παραγωγικών μονάδων και σε μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής μεθυλαιθέρων (MTBE και TAME) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου προς τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής αιθυλαιθέρων (ETBE/TAEE), χρησιμοποιώντας βιοαιθανόλη ως α’ ύλη στην αντίδραση αιθεροποίησης και πλέον οι δύο μονάδες είναι σε λειτουργία και παρέχουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοκαυσίμων.

Βιοντίζελ που παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ντίζελ κίνησης κατά την τριετία 2020-2022

Έτος Βιο-ντιζελ (lt) % κ.ο στο ντίζελ κίνησης
2020 91.206.000 7,08
2021 106.150.000 6,80
2022 121.101.000 6,93

Στο πλαίσιο των προβλέψεων της Οδηγίας RED για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Directive) και όσον αφορά στη χρήση ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών, τόσο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε., όσο και η ΕΚΟ ΑΒΕΕ εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα βιώσιμων βιοκαυσίμων σύμφωνα με το πρότυπο 2BSvs. Tο σύστημα και οι μέθοδοι των δύο εταιρειών έχουν επαληθευθεί από την εταιρεία πιστοποίησης Bureau Veritas στο πλαίσιο της πιστοποίησης του 2BSvs Verification Scheme. Επιπλέον, η EKO ABEE υποβάλλει στο Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος επαληθευμένες ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας για τις ποσότητες και τιμές εκπομπών των βιοκαυσίμων που διακινούνται στην τοπική αγορά σε μείγμα με ορυκτά καύσιμα.

Για το 2022, η EKO ABEE συνέβαλε συνολικά στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα των οδικών μεταφορών κατά 197.350,85 tn CO2 λόγω της χρήσης βιοκαυσίμων με περιεκτικότητα 5% βιοαιθανόλης στη βενζίνη και 7% βιοντίζελ στο ντίζελ αυτοκινήτων. Σημειώνεται ότι τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας σε σχέση με την Οδηγία RED ΙΙ και το ελάχιστο όριο μείωσης των εκπομπών κατά 50%. Συγκεκριμένα, το βιοντίζελ που περιέχεται στο ντίζελ κίνησης συνέβαλε στην εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 62,71%, ενώ η βιοαιθανόλη που περιέχεται στη βενζίνη UNL95, UNL98 και UNL100 συνέβαλε στην εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 69,84%, 68% και 69,01% αντίστοιχα σε σχέση με το συμβατικό καύσιμο.

Εκτός από τη χρήση βιοκαυσίμων στον τομέα των οδικών μεταφορών, το 2022 η HELLENiQ ENERGY συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μετά τη συμφωνία πώλησης μεταξύ της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και της AEGEAN για την προώθηση του SAF (Sustainable Aviation Fuel) σε περιεκτικότητα όγκου 2% στο αεροπορικό καύσιμο JET A1 για τις πτήσεις της από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης από τον Μάρτιο του 2022 και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τον Αύγουστο του 2022. Το παρεχόμενο SAF είναι ευθυγραμμισμένο με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, κατασκευασμένο από 100% βιώσιμες ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων, τα οποία επεξεργάζονται με υδρογόνο (HVO) και μετατρέπονται σε ανανεώσιμο προϊόν. Το SAF που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά βιώσιμο με μέση ένταση εκπομπών 10,9 gCO2/MJ, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση εκπομπών κατά 88,37%.

Όλες οι διακινήσεις βιοκαυσίμων σε μείγμα με ορυκτά καύσιμα συνοδεύονται από ένα μοναδικό πιστοποιητικό “Proof of Sustainability” που εκδίδεται από τον πωλητή στην αλυσίδα εφοδιασμού βιοκαυσίμων, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε κριτήρια βιωσιμότητας, όπως τύπο πρώτων υλών, χώρα προέλευσης πρώτων υλών, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του βιοκαυσίμου και όγκο βιοκαυσίμων που πωλούνται σε μείγμα με ορυκτά καύσιμα.

Ηλεκτροκίνηση

Η HELLENiQ ENERGY, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συμβάλει στην προώθηση και τη λειτουργία της βιώσιμης κινητικότητας, στηρίζοντας δράσεις που σκοπό έχουν να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Η φόρτιση ηλεκτρονικών οχημάτων (EV) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την ELPEFUTURE, θυγατρική του Ομίλου, η οποία, μεταξύ άλλων, λειτουργεί ταχυφορτιστές σε πρατήρια EKO και bp στους αυτοκινητόδρομους. Η ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες που είναι εγκατεστημένοι σε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πρατηρίων EKO και bp και η οποία καταναλώνεται ταυτόχρονα από τους φορτιστές EV, μετατρέπει την υπηρεσία φόρτισης EV σε υπηρεσία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η ELPEFUTURE έχει θέσει ως στόχο την εδραίωσή της στην αγορά ταχείας φόρτισης, μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) και της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Η εταιρεία πέτυχε κατά τη διάρκεια του έτους σημαντική αύξηση του αριθμού σημείων φόρτισης σε αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές διαθέτοντας πλέον:

 

 • 75 σημεία φόρτισης

  ισχύος 22kW σε χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων και εγκαταστάσεων του Ομίλου

 • 50 ταχυφορτιστές

  ισχύος (50-120kW) σε πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ (ΕΚΟ & bp)

Προηγούμενη Ενότητα Περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων