Μεθοδολογία Σύνταξης του Απολογισμού

Μεθοδολογία Σύνταξης
του Απολογισμού

Μεθοδολογία Σύνταξης του Απολογισμού

Καλωσορίσατε στον 18ο Aπολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY, που παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) για την περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Η HELLENiQ ENERGY, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών της εταίρων.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας και της ευρύτερης κοινωνίας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το εργασιακό περιβάλλον, την προσφορά στην κοινωνία και τη δημιουργία αξίας για τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα σημεία του Απολογισμού. Για την επιλογή των θυγατρικών της HELLENiQ ENERGY που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη:

 • ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022, σελ. 145-147) και
 • η μελέτη ουσιαστικότητας των θεμάτων ESG (βλ. Materiality Map), σύμφωνα με μια δέσμη κριτηρίων επιλογής, όπως ποσοστό συμμετοχής και ο έλεγχος που ασκείται επί της θυγατρικής, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων και ανθρωποδύναμη.

Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόν Απολογισμό αφορούν τις εταιρείες:

 1. HELLENiQ ENERGY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.
 3. DIAXON ΑΒΕΕ
 4. ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.
 5. ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 6. ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε.
 7. OKTA AD SKOPJE
 8. EKO ΚΥΠΡΟΣ LTD (πρώην ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ LTD)
 9. BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD
 10. EKO BULGARIA EAD
 11. EKO SERBIA AD
 12. JUGOPETROL AD
 13. HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 14. HELLENiQ RENEWABLES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 15. ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 16. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.
 17. ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 18. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
 19. ELPE FUTURE Α.Ε.
 20. HELLENiQ ENERGY DIGITAL A.E.

Πρότυπα βιωσιμότητας

 

Για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού έχουν εφαρμοστεί:

 •  Οι αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC),
 • Οι αρχές του AA1000 Accountability Principles (ΑΑ1000AP 2018) αναφορικά με τη Συμμετοχικότητα, Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση και Επίδραση,
 • Τα GRI Standards 2021 και οι Κλαδικοί Δείκτες GRI 11 Oil & Gas Sector Standards του Global Reporting Initiative (In accordance with),
 • Τα κριτήρια της Έκθεσης Communication on Progress (Enhanced version) σύμφωνα με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών,
 • Ο «Οδηγός δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ έτους 2022 (Core, Advanced metrics & Sector-specific metrics),
 • Τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Companies in Greece».

Οι πίνακες αναφοράς των προτύπων που ακολουθούνται (GRI, UNGC, ΑΑ1000AP, Οδηγός Χρηματιστηρίου Αθηνών και Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας) παρουσιάζονται στην ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες, συμπληρωματικά δεδομένα ως προς τα ακολουθούμενα πρότυπα καθώς και τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για την HELLENiQ ENERGY παρουσιάζονται στον Ετήσιο Απολογισμό 2022, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022 και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helleniqenergy.gr.

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται στον Απολογισμό, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας, όπου αυτά είναι σχετικά. Διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης δεν υπάρχουν σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, δεν υπάρχουν, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο κείμενο.

 

 Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα

Για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας, ο παρόν Απολογισμός ελέγχθηκε και επικυρώθηκε – ως σύνολο και ανά ουσιαστικό θέμα – από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του. Η Έκθεση διασφάλισης βρίσκεται εδώ. Ο ανεξάρτητος φορέας, που αξιολόγησε τον Απολογισμό, πιστοποίησε το επίπεδο “in accordance with” σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards 2021 καθώς και την κάλυψη των κλαδικών δεικτών GRI 11 Oil & Gas Sector Standards, καθώς και την ευθυγράμμιση με το πρότυπο ΑΑ1000AP (Type 2). Επιπλέον, η ακρίβεια των στοιχείων διασφαλίζεται μέσω εσωτερικών επαληθεύσεων, διαδικασιών ελέγχου και ετήσιων επιθεωρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Αυτές οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Απολογισμό είναι αξιόπιστα, κατάλληλα ισοσταθμισμένα και λαμβάνοντας υπόψη τα καθορισμένα πρότυπα αναφοράς.