Material ESG Topic / Κοινωνία

Οι Άνθρωποί μας

 • 141.755
  ανθρωποώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων 85.375 για την Υγεία και Ασφάλεια σε εργαζομένους και συνεργάτες της HELLENiQ ENERGY

 • >€ 17 εκατ.
  για βελτιώσεις ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 • 3.519
  άμεσες θέσεις εργασίας στον Όμιλο

 • 22%
  το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο

Οι Άνθρωποί μας

Η HELLENiQ ENERGY παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον, που πρωτίστως είναι ασφαλές, παρακινεί τους εργαζόμενους και παρέχει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, ενώ ταυτόχρονα προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και σέβεται τη διαφορετικότητα. Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική αξία της HELLENiQ ENERGY για όλες τις δραστηριότητές της.

Προσέλκυση, Ανάπτυξη & Διατήρηση
Εργαζομένων

H απασχολησιμότητα, η διατήρηση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες της HELLENiQ ENERGY που συνδέονται άρρηκτα με την ανάπτυξη και βελτίωση των επιδόσεών της σε όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα, επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία, αριστεία, ακεραιότητα, σταθερότητα, συνέπεια, καινοτομία, συνεχή μάθηση και προσαρμοστικότητα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η HELLENiQ ENERGY έχει καλιεργήσει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης, ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές, αξιολόγηση απόδοσης, εκπαίδευση και ενθάρρυνση των εργαζόμενων για ανάληψη διαφορετικών ρόλων.

Η HELLENiQ ENERGY δεσμεύεται για:

 • αξιοκρατικά συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης εργαζομένων,
 • παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για εμβάθυνση στο αντικείμενό τους και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων,
 • δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα κ.λπ.).

Απασχολούμενοι στον Όμιλο:*

HELLENiQ ENERGY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. ΑΕ 2.084
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 467
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ 146
DIAXON ΑΒΕΕ 114
ΟΚΤΑ AD SKOPJE 253
JUGOPETROL AD 92
ΕΚΟ ΚΥΠΡΟΣ LTD** 86
EKO BULGARIA EAD 60
EKO SERBIA AD 53
HELLENiQ UPSTREAM Α.Ε. 22
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 56
HELLENiQ RENEWABLES Α.Ε. 7
ELPE FUTURE ΑΕ 2
HELLENiQ ENERGY DIGITAL A.E. 14
ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε. 4
ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. 1
ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 2
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε. 1

*Αναφέρεται το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες GRI 2-7 & GRI 405-1.
** Προσμετράται η ανθρωποδύναμη της BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD (8 εργαζόμενοι).

Κατανομή συνόλου εργαζομένων ανά φύλο

Κατανομή συνόλου εργαζομένων ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Ο Όμιλος εχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή δέσμευση και αφοσίωση των εργαζομένων. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι δείκτες εθελούσιας και μη εθελούσιας κινητικότητας που προκύπτουν από την αποχώρηση των εργαζομένων (εθελοντικά ή καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη).

 • 3,6%

  δείκτης εθελούσιας κινητικότητας εργαζομένων Ομίλου

 • 1,6%

  δείκτης μη εθελούσιας κινητικότητας εργαζομένων Ομίλου

Αξιολόγηση

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια αξιολόγηση απόδοσης για την αποτίμηση της επίδοσής τους, μέσω της οποίας σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2022 όλοι οι εργαζόμενοι (Μ.Ο. Ομίλου 97,24%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και για πρώτη φορά, μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Αξιολόγησης HRis.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα HRis παρείχε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα Αυτοαξιολόγησης, με καταγραφή βαθμολογιών και σχολίων, παρακολούθησης της εξέλιξης των στόχων που είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς, καθώς και επικαιροποίησής τους στα μέσα του έτους. Στον δείκτη GRI 404-3 παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

Αμοιβές και Παροχές

Η ηγετική θέση που κατέχει η HELLENiQ ENERGY στην αγορά οφείλεται, κατά ένα μεγάλο βαθμό, στην ικανότητά της να προσελκύει και να διατηρεί τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της.

Στην HELLENiQ ENERGY, το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα, τις επιδόσεις τους και για την αξία που προσδίδουν στον Όμιλο.

Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων, οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του.

Η HELLENiQ ENERGY έχει καθορισμένη Πολιτική Αμοιβών για τα Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου, η οποία για τη μητρική εταιρεία εγκρίνεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, ενώ για τις θυγατρικές της, η Πολιτική εγκρίνεται από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους. Η πολιτική αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό του πλαισίου συνολικών ετήσιων μεικτών αποδοχών και τον τρόπο επιμερισμού τους σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές.

 • 90,9%

  των εργαζομένων καλύπτονται από πρόσθετα Ασφαλιστικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας

 • 84,1%

  των εργαζομένων καλύπτονται από Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέουν την αμοιβή με την ατομική απόδοση και τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου και καθορίζονται βάσει προκαθορισμένων μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, που έχουν θεσπιστεί με τη Μισθολογική Πολιτική της HELLENiQ ENERGY για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου. Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αμοιβών των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας. Η μισθολογική πολιτική που αφορά τους εργαζομένους καθορίζεται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρειών και σωματείων.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σταθερότητα. Το 2022, το σύνολο των παροχών ξεπέρασε τα 37,2 εκατ. ευρώ.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες παροχές:

 • Ασφαλιστικό πρόγραμμα Ζωής και Υγείας εργαζομένων, το οποίο καλύπτει και τα εξαρτώμενα μέλη τους.
 • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εργαζομένων.
 • Παροχή γεύματος για τους εργαζομένους.
 • Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις.
 • Διατακτικές εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.
 • Επίδομα γάμου και γέννησης ή θανάτου συγγενούς εργαζομένου.
 • Οικονομική ενίσχυση στα προστατευόμενα άτομα με αναπηρία.
 • Οικονομική ενίσχυση για σοβαρές περιπτώσεις υγείας.
 • Βοήθημα πανεπιστημιακών σπουδών εργαζομένων.
 • Κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθμών τέκνων εργαζομένων.
 • Κάλυψη δαπανών για κατασκηνώσεις και θερινά camps τέκνων εργαζομένων.
 • Σχολικό βοήθημα τέκνων εργαζομένων.
 • Βράβευση αριστούχων μαθητών και νοεισαχθέντων φοιτητών/ σπουδαστών τέκνων εργαζομένων.

Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου μπορεί να διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα (αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον δείκτη GRI 201-1).

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Για την HELLENiQ ENERGY, η επαγγελματική επιτυχία είναι αποτέλεσμα μίας ισορροπημένης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Για τον λόγο αυτό, έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα, όπως:

 • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
 • Επιπρόσθετες ώρες άδειας για προσωπικούς λόγους με αποδοχές.
 • Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας) και Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων*, καθώς είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται τακτικά και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των εργαζομένων.
 • Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, για τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους.
 • Προσφορά δωρεάν συμμετοχής σε όλες τις μεγάλες επίσημες δρομικές διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
 • Προσφορά δωρεάν εισιτηρίων σε πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που χορηγεί ο Όμιλος.
 • Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τον Όμιλο.

Εκπαίδευση

Μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης, σκοπός είναι ο κάθε εργαζόμενος να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες, είτε εξειδικευμένες στον τομέα των αρμοδιοτήτων του, είτε ευρύτερες σε τομείς Διοίκησης, Πληροφορικής κ.λπ. προκειμένου να διευρύνει τις επαγγελματικές προοπτικές του και ταυτόχρονα να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και τον ρόλο του σε αυτούς.

Το 2022, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, εγκαινιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα HRis που υποστηρίζει το πρόγραγμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσφέρει στους εργαζόμενους επιπλέον δυνατότητες, όπως πλοήγηση σε βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού, προβολή συγκεντρωτικού ιστορικού εκμάθησης, ενσωμάτωση των μαθημάτων E-learning στην ίδια πλατφόρμα με καταγραφή ιστορικού, καταγραφή εκπαιδεύσεων on the job, ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αιτημάτων εκπαίδευσης, αυτόματες ροές εγκρίσεων και ειδοποιήσεων για όλους τους τύπους εκμάθησης.

Μέσα στο ίδιο έτος ενδεικτικά, διεξήχθησαν Προγράμματα Ανάπτυξης της Ακαδημίας του Ομίλου με τη μορφή webinar, Προγράμματα Ηγεσίας, Ενδυνάμωσης Ομάδων και Καθοδήγησης, Προγράμματα Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών που επεκτάθηκαν και σε νέα Στελέχη, καθώς και εκπαιδεύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σε εργαζόμενους και Στελέχη του Ομίλου. Επιπλέον, εμπλουτίστηκε η πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης “HELPe-learning”, με μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα για τη Διύλιση και την Εμπορία.

Εκπαίδευση στην Yγεία και Aσφάλεια

Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί εκπαιδεύσεις με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και εμπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας, από κοινού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Γι’ αυτό το λόγο, εφαρμόζει κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης (πυρασφάλεια, τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες κ.λπ.) και διοργανώνει σεμινάρια ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Η εκπαίδευση επεκτείνεται και σε απασχολούμενους μέσω εξωτερικών συνεργατών, πελάτες, μεταφορείς και πρατηριούχους. Συγκεκριμένα οι απασχολούμενοι μέσω εξωτερικών συνεργατών, παρακολουθούν υποχρεωτικά εκπαίδευση από τους Τεχνικούς Ασφαλείας και στη συνέχεια δίνουν γραπτές εξετάσεις σε διαπιστευμένα εκπαιδευτικά κέντρα (KEK), καθώς μόνο οι επιτυχόντες μπορούν να εργαστούν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας της εκάστοτε εγκατάστασης.

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 85.375 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας μόνιμου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, που αντιστοιχούν στο 60,2% των συνολικών ανθρωποωρών εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομίλου

2020 2021 2022 Στόχοι 2023-2024
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν Συνολική Εκπαίδευση 74% 79% 74,4% >75%
Εκπαίδευση σε θέματα
Υγείας & Ασφάλειας
63% 73% 66,8% >60%
Μέσος όρος εκπαιδευτικών ανθρωποωρών ανά
εκπαιδευόμενο
Συνολική Εκπαίδευση 30 27,6 31,4 >30
Εκπαίδευση σε θέματα
Υγείας & Ασφάλειας
10 9,6 17 >10

 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας & ασφάλειας, ανά εγκατάσταση & φύλο
κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ Κεντρικά Γραφεία ΕΚΟ ΟΚΤΑ DIAXON EKO CYPRUS ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΟ* ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 1.536
(1.425/111)
44
(21/23)
185
(167/18)
180
(167/13)
85
(81/4)
56
(42/14)
146
(94/52)
120
(76/44)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (Α/Γ) 34.929
(33.052/1.877)
394
(253/141)
1.913
(1.824,95/88,1)
451
(428/23)
136
(103/33)
905
(725/180)
615
(451,5/163,5)
246
(181/65)
Εργολάβοι & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 3.960
(3.746/214)
47
(33/14)
675
(634/41)
605
(598/7)
2
(2/0)
134
(125/9)
1.065
(636/429)
0
(0/0)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης εργολάβων και τρίτων
(Α/Γ)
34.515
(33.174/1.341)
324
(182/142)
6.141,4
(5.922,8/218,6)
303
(299/3,5)
3
(3/0)
778
(734/44)
3.722,4
2.647,6/1.074,8)
0
(0/0)

*BULGARIΑ, EKO SERBIA, JUGOPETROL

 • >60%

  των ανθρωποωρών εκπαίδευσης αφορούν εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Στην HELLENiQ ENERGY η εμπέδωση της κουλτούρας ασφαλείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και γι’ αυτό υλοποιούνται συνεχώς εκπαιδεύσεις για όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες.

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσες Ευκαιρίες
για Εργαζόμενους και Συνεργάτες

Οι σχέσεις εργαζομένων και Ομίλου βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου στον Όμιλο, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις δυνατότητές του, χωρίς διακρίσεις.

Η HELLENiQ ENERGY ακολουθεί απαρέγκλιτα τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), η οποία συμπεριλαμβάνει θέματα σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Οι εργαζόμενοι στην HELLENiQ ENERGY έχουν τη δυνατότητα, χωρίς κανένα περιορισμό, να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις. Το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτεται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας είναι 82,8% (βλ. GRI 2-30) και το ποσοστό των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αντιπροσωπευτικά σωματεία είναι 82,4%. Στις εταιρείες της HELLENiQ ENERGY υπάρχουν εννιά (9) αντιπροσωπευτικά σωματεία εργαζομένων, τα οποία συνυπογράφουν με τις εταιρείες αντίστοιχες Επιχειρησιακές Συλλογικές Σύμβασεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).

 • 82,8%

  των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 • 82,4 %

  μέσο ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε αντιπροσωπευτικά σωματεία

Η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει έναν ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας που καθορίζει τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καλύπτει αρχές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος δεσμέυεται στις παρακάτω θέσεις απέναντι στους ανθρώπους του.

 

Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους

 • Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας
 • Πολιτική ίσων ευκαιριών, αξιοκρατία
 • Σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Εξέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη βάσει απόδοσης
 • Παροχή κινήτρων και ανταγωνιστικών αμοιβών και παροχών
 • Συνεχής επιμόρφωση για ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων & Συνεργατών

Η προσέγγιση του Ομίλου

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών του Ομίλου αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα της HELLENiQ ENERGY, αλλά και μία από τις πιο βασικές επιχειρηματικές δεσμεύσεις της. Στόχος είναι η πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών, μέσω της εφαρμογής πρακτικών για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, της συνεχούς βελτίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου και της ανάπτυξης και επέκτασης της εφαρμογής του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας.

Οι τέσσερεις κύριοι άξονες δράσης της HELLENiQ ENERGY σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια είναι:

 • Ηγεσία και δέσμευση
 • Υιοθέτηση κουλτούρας ασφάλειας
 • Βελτίωση των επιδόσεων και χρήση δεικτών ασφάλειας
 • Αξιοποίηση εμπειρίας από συμβάντα, υλοποίση δράσεων και διορθωτικών ενεργειών

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την αξία της Υγείας και Ασφάλειας και την ευκαιρία της HELLENiQ ENERGY να ενισχύσει τη θετική της επίδραση προς τους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες, φιλοδοξεί να βρίσκεται στην κορυφή του ενεργειακού κλάδου και να εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, σε όλες τις δραστηριότητές της, με μηδενικά ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί. Σε αυτό το πλαίσιο:

 • Ενισχύει συνεχώς τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πιθανών κινδύνων.
 • Δεσμεύεται για την παροχή και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων Υγείας και Ασφάλειας και για τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου και της ανάπτυξης και επέκτασης της εφαρμογής του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας.
 • Διαβουλεύεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

Οι τρεις παραπάνω Αρχές αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην «Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Ομίλου και αποτελούν δέσμευση της Διοίκησής του.

Διαχείριση Επαγγελματικών Κινδύνων

Στον τομέα της διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων εφαρμόζεται η Αρχή της πρόληψης, ώστε να εντοπίζονται, να αξιολογούνται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι για την Υγεία και την Ασφάλεια.

Στις εταιρείες της HELLENiQ ENERGY εφαρμόζονται Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, των οποίων ο πυρήνας είναι η «Διαχείριση Διακινδύνευσης», η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων.

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των απειλών και των ευκαιριών βοηθούν στην πλήρη κατανόηση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στον Όμιλο, για τη διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων που θα οδηγήσουν στη διατήρηση ή/και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Οι εν δυνάμει εργασιακοί κίνδυνοι εντοπίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας, τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου διαθέτουν Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των εντοπισμένων κινδύνων και τη διατήρησή τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Επιπρόσθετα, η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας, η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της και επεκτείνεται στις υπόλοιπες δραστηριότητές της. Στόχος του Συστήματος είναι η άμεση ενημέρωση, η αποτελεματική πρόληψη, και έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφάλεια των διεργασιών.

Για την HELLENiQ ENERGY «η Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων». Σε ένα ανοιχτό και αξιόπιστο περιβάλλον μάθησης διασφαλίζεται ότι Διοίκηση και εργαζόμενοι δεσμεύονται ενεργά ως προς την τήρηση των διαδικασιών και την επίτευξη των στόχων, ενώ αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται οι παρεμβάσεις του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κινδύνων για την Υγεία και την Ασφάλεια. Ενθαρρύνεται ενεργά η αναφορά και διερεύνηση συμβάντων, παρ’ ολίγον συμβάντων και ανασφαλών καταστάσεων από τους εργαζόμενους και μέσω αυτής της διαδικασίας, λαμβάνονται άμεσα μέτρα προστασίας και υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για την πρόληψη μελλοντικών συμβάντων.

Η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις Υγείας και Ασφάλειας, όπως η προληπτική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων, οι καμπάνιες ασφάλειας που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις περιοδικά, καθώς και άλλες δράσεις για τους κοινωνικούς εταίρους. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται και εδραιώνονται τα μακροπρόθεσμα οφέλη του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, όπως είναι η διαμόρφωση Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας.

Υγεία των Εργαζομένων στον Χώρο Εργασίας

Η διασφάλιση της καλής υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY. Ο Όμιλος εφαρμόζει τη Διαδικασία Επίβλεψης Υγείας, σύμφωνα με την οποία προσφέρονται στους εργαζόμενους περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων, ανάλογα με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή τους ομάδα και το φύλο τους.

Συμπληρωματικά, ο Όμιλος διαθέτει Ιατρούς Εργασίας για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους εργαζομένους τους.

Επενδύσεις του Ομίλου σε Θέματα Ασφάλειας

Το 2022 επενδύθηκαν πάνω από 17 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την προστασία από τον COVID-19, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.

Εγκατάσταση 2022
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
σε εκατ. €
2023-2027
(εγκεκριμένο πρόγραμμα)
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
σε εκατ. €
ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 12,44 34,92
ΕΚΟ 2,75 9,95
DIAXON 0,08 0,19
ΕΚΟ CYPRUS 1,30 7,5
OKTA 0,38 1,5
JUGOPETROL 0,09 6,78
EKO SERBIA 0,09 3,54
EKO BULGARIA 0,17 0,46
ΣΥΝΟΛΟ 17,30 64,84
 • > € 17 εκατ.

  για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πανδημίας COVID-19

Παράλληλα με τις βασικές προβλέψεις για την Υγεία και Ασφάλεια, η HELLENiQ ENERGY συνέχισε να διαχειρίζεται και το 2022 αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας, μέσω των συντονισμένων δράσεων που καταγράφονται στην Πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και όλα τα επίπεδά της και αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Επιπλέον, το 2022, έγινε επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μέτρων Πρόληψης για την πανδημία του COVID-19 (COVID SHIELD) από ανεξάρτητο τρίτο φορέα σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου.

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας – Επιδόσεις Εγκαταστάσεων

Οι θυγατρικές εταιρείες της HELLENiQ ENERGY θέτουν ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής τους στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Ο απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση, ενώ παρουσιάζεται και σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Ο Όμιλος συνεργάζεται με τον ευρωπαϊκό οργανισμό CONCAWE και συμμετέχει στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Υγείας και Ασφάλειας. Ειδικότερα, το 2022, επί συνόλου 10.543.649 ανθρωποωρών εργασίας, σημειώθηκαν 26 ατυχήματα απουσίας από την εργασία (ΕΛΠΕ ΔΕΠΠΠ, ΕΚΟ, Κεντρικά Γραφεία) σε προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Ο αριθμός ατυχημάτων απουσίας από την εργασία μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το 2021.

 • >2.500.000

  ανθρωποώρες για την Εμπορία χωρίς εργατικό ατύχημα εργαζομένων

Ατυχήματα με βάση τους ορισμούς του CONCAWE ανά εγκατάσταση και φύλο

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BEA, BEE, ΒΕΘ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΟ DIAXON ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΕΚΟ CYPRUS OKTA EKO SERBIA EKO BULGARIA JUGOPETROL
Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs)
(A/Γ)
23
(23/0)
2
(0/2)
1
(1/0)
1
(1/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
6
(6/0)
0
(0/0)
1
(1/0)
2
(2/0)
Ατυχήματα απουσίας (εργαζόμενοι/ συνεργάτες) 14/9 0/2 0/1 1/0 0/0 0/0 5/1 0/0 1/0 1/1
Θανατηφόρα ατυχήματα
(Α/Γ)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης[1] (Medical Treatment Cases ή MTC)
(Α/Γ)
7
(7/0)
0
(0/0)
1
(1/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
3
(3/0)
1
(1/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI)
(Α/Γ)
3
(3/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Δείκτης LWIF
(Α/Γ)
3,42
(3,42/0)
3,69
(0/3,69)
0,31
(0,31/0)
3,96
(3,96/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
5,51
(5,51/0)
0
(0/0)
0,63
(0,63/0)
1,96
(1,96/0)
Δείκτης LWIS
(Α/Γ)
25,04
(25,04/0)
34,50
(0/34,50)
36,00
(36,00/0)
8,00
(8,00/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
22,33
(22,33/0)
0
(0/0)
14,00
(14,00/0)
11,00
(11,00/0)
Δείκτης AIF (All Injury Frequency)
(Α/Γ)
4,91
(4,91/0)
3,69
(0/3,69)
0,61
(0,61/0)
3,96
(3,96/0)
0
(0/0)
21,96
(21,96/0)
6,43
(6,43/0)
0
(0/0)
0,63
(0,63/0)
1,96
(1,96/0)
Συχνότητα
επαγγελματικών
ασθενειών (/106)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ποσοστό κάθε είδους απουσιών[2] (%)
(Α/Γ)
* 0,7/1,76 0,55/ 1,90 3,16/0,26 1,04/0,86 1,22/2,77 3,25/10,39 1,88/ 3,33 0,98/ 1,45 3,00/ 0,30

1 Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.
2 Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).
* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στον δείκτη 403-9

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών της HELLENiQ ENERGY, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 6ετία. Το 2022 ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων απουσίας και ο δείκτης συνολικών τραυματισμών – οι οποίοι αποτελούν βασικούς δείκτες της ασφάλειας εργαζομένων – παρουσίασαν μείωση 16,5% και 12,5% αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι, σε αντιδιαστολή με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες που παρουσίασαν μικρή αύξηση (διαθέσιμοι για το έτος 2021).

Δείκτης συχνότητας συνολικών τραυματισμών AIF

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων απουσίας LWIF

Σημ. Τα στοιχεία του CONCAWE για το 2022, θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο 2023.

Προηγούμενη Ενότητα Κοινωνία Δημιουργία Αξίας
Επόμενη Ενότητα Κοινωνία Αγορά