Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • >70
  Ψηφιακές Πρωτοβουλίες στον οδικό χάρτη του Προγράμματος, 36 εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν έως το 2022

 • >1.200 ώρες
  εκπαίδευσης σχετικά με τις ψηφιακές πρωτοβουλίες μέχρι σήμερα, 560 εκ των οποίων εντός του 2022

 • € 42 εκατ. 
  συνολική επένδυση (έναρξη προγράμματος το 2020)

 • € 27 εκατ.
  αθροιστικό όφελος για τον Όμιλο την τελευταία τριετία

Καινοτομία &
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στο πλαίσιο επίτευξης μίας ολιστικής μετάβασης σε φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και έξυπνη ενέργεια, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες που εξελίσσουν δομικά τον τρόπο λειτουργίας, παράγοντας υψηλότερη αξία στον οργανισμό, στην αλυσίδα αξίας του, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Η προσέγγιση του Ομίλου

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της HELLENiQ ENERGY στο δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με απτά οφέλη σε επιχειρησιακό επίπεδο και θετικό αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη και τη κοινωνία ευρύτερα. Αναλυτικά, συμβάλλει θετικά:

 • Στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, και παράλληλα μειώνοντας το λειτουργικό κόστος (π.χ. μέσω βελτιωμένης παραγωγικότητας και επιχειρησιακής ευελιξίας, αυξημένης ποιότητας και ταχύτητας εταιρικών λειτουργιών, ταχύτερης εμπορικής απόκρισης και εξατομικευμένης εμπειρίας πελατών).
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες εταιρείες ενέργειας παγκοσμίως έχουν ξεκινήσει το ψηφιακό τους ταξίδι, αποκομίζοντας ήδη σημαντικά οφέλη.
 • Στην προώθηση νέων εργασιακών πρακτικών με επίκεντρο τον εργαζόμενο, ενδυναμώνοντας το υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιο με νέες γνώσεις, δεξιότητες και σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας και παράλληλα υιοθετώντας νέες προσεγγίσεις για την οργάνωση, τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων εσωτερικά και προς το κοινωνικό σύνολο.
 • Στη διενέργεια ελέγχων και τη διαχείριση κρίσεων, ενσωματώνοντας νέες δυνατότητες απόκρισης και ελαχιστοποίησης κινδύνων κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων περιστατικών (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ορθή διαχείριση της πανδημίας COVID-19).

Ταυτόχρονα, η HELLENiQ ENERGY αναγνωρίζει ότι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την επιχειρησιακή μετεξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, δημιουργώντας θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος επενδύει σε προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης, όπως τα «Κέντρα Αριστείας» και η «Ψηφιακή Ακαδημία», ώστε να προσφέρει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα, όπως η προώθηση νέων δεξιοτήτων και εργασιακών πρακτικών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Το πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποσκοπεί στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και δεξιοτήτων, όπως τα προηγμένα συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analytics, τη Μηχανική Μάθηση, το Cloud, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Βελτιστοποίηση/ Αυτοματοποίηση Διεργασιών και το Internet of Things (IoT) όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY, μεταβάλλοντας δομικά τον τρόπο που ο Όμιλος λειτουργεί και παράγει αξία. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην καλλιέργεια νέας κουλτούρας και τρόπου δράσης του Ομίλου και των ανθρώπων του. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ψηφιακών πρωτοβουλιών, έχουν οργανωθεί κοινές/μικτές ομάδες εργασίας ανά αντικείμενο, αποτελούμενες από στελέχη που γνωρίζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες και διαδικασίες, εξειδικευμένους συνεργάτες στις ψηφιακές τεχνολογίες και υπευθύνους υλοποίησης και παρακολούθησης των πρωτοβουλιών αυτών. Η προσέγγιση αυτή συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και ενίσχυσης του οργανισμού με νέες «ψηφιακές» δυνατότητες, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή.

Με δεδομένο ότι η HELLENiQ ENERGY ενσωματώνει πολλαπλές επιχειρησιακές δραστηριότητες, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες:

 • Ψηφιακό Διυλιστήριο (συμπεριλαμβανομένης της Εμπορίας Πετρελαιοειδών): Μετεξέλιξη του διυλιστηρίου σε ένα συνεργατικό, συνδεδεμένο και ψηφιακό διυλιστήριο που θα βελτιώνει τις λειτουργίες των παραγωγικών μονάδων, θα ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας, θα αυξάνει το περιθώριο κέρδους και θα προσδίδει κίνητρο και αξία στους εργαζόμενους.
 • Ψηφιακές Ομιλικές Υποστηρικτικές Λειτουργίες: Δημιουργία αποδοτικότερων εταιρικών λειτουργιών μέσω της ενσωμάτωσης ψηφιακών λύσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Ψηφιακή Λιανική Εμπορία: Ενίσχυση της γνώσης και υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των συνεργατών και εταιρικών πελατών, καθώς και την αυξημένη αλληλεπίδραση στον τομέα της λιανικής, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σημαντική εμπορική προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό και τους καταναλωτές.

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον πρωτοβουλίες σχετικά με τις νέες επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ομίλου, με απώτερο στόχο την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της ενεργειακής μετάβασης του.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει τον απαραίτητο σχεδιασμό του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και το πολυετές αυτό πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με μετρήσιμα και σημαντικά οικονομικά χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η μετεξέλιξη του Ομίλου μέσα από ένα πολυετές πλάνο συνολικής επένδυσης πλέον των 40 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 70 ψηφιακές πρωτοβουλίες, που θα επιφέρουν στον Όμιλο όφελος το οποίο θα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την πλήρη λειτουργία τους.

Η HELLENiQ ENERGY, κατέχοντας ηγετική θέση στην ενεργειακή μετάβαση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιθυμώντας να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια και την καινοτομία της, ίδρυσε τον Δεκέμβριο του 2021 τη νέα εταιρεία Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τη HELLENiQ ENERGY Digital, της οποίας οι στρατηγικές κατευθύνσεις δομούνται ως εξής:

 • Υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, δημιουργώντας ένα Digital Innovation Hub, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί κεντρικές ψηφιακές λύσεις.
 • Παροχή ολοκληρωμένων και ομογενοποιημένων υπηρεσιών τεχνολογίας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, βάσει κοστολογημένου καταλόγου και ανάλογα με την χρήση της κάθε υπηρεσίας.
 • Εφαρμογή πρακτικών κεντρικής διαχείρισης πόρων, με σκοπό την βελτιστοποίηση και εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους.
 • Αξιοποίηση πηγών εξωτερικής χρηματοδότησης, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των δομών κόστους.
 • Προαγωγή της κουλτούρας καινοτομίας στον Όμιλο, μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας των τεχνολογικών πρωτοβουλιών.
 • Ενίσχυση της εικόνας του Ομίλου, μέσω επικοινωνίας προς τους κοινωνικούς εταίρους της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στον χώρο της ενέργειας.

Η HELLENiQ ENERGY Digital αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες και ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας για παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν την γρήγορη λήψη αποφάσεων, με έμφαση στη συνεργασία και την αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ψηφιακό Διυλιστήριο

 • 15 Ψηφιακές Πρωτοβουλίες

  έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2022, 10 εκ των οποίων ξεκίνησαν εντός του έτους

 • 13 Ψηφιακές Πρωτοβουλίες

  ξεκίνησαν το 2022 και βρίσκονται σε εξέλιξη

Επιτεύγματα 2022

 • Προγραμματισμός λειτουργίας διυλιστηρίων, από την πρώτη ύλη (αργό) μέχρι τα τελικά προϊόντα, σε καθημερινή βάση, μέσω ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού.
 • Διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας με ακρίβεια, μέσω προηγμένου συστήματος παρακολούθησης.
 • Βελτιστοποίηση της επιλογής της πρώτης ύλης (αργό) και της αξιοποίησής της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συμβατότητά τους με τον εξοπλισμό και τις προδιαγραφές.
 • Βελτιστοποίηση των μιγμάτων βενζίνης λαμβάνοντας υπ’ όψη τις προδιαγραφές και ελαχιστοποιώντας την υπερποιότητα.
 • Χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και machine learning με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ατμού στις μονάδες.
 • Ανάλυση ιστορικών δεδομένων συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού για αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και διαχείριση υλικοτεχνικών και ανθρωπίνων πόρων.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την παρακολούθηση, προσομοίωση και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας κρίσιμων διυλιστηριακών μονάδων.

Προτεραιότητες για το 2023

 • Διαχείριση Απόδοσης, με την εισαγωγή Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση Παγίων, προωθώντας αποτελεσματικότερες στρατηγικές συντήρησης.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα Υδρογονανθράκων, με τη νέα πλατφόρμα Ισοζυγίου Μάζας να συμπληρώνει τον σχεδιασμό αυτοματοποίησης.

Ψηφιακές Ομιλικές Υποστηρικτικές Λειτουργίες

 • 6 Ψηφιακές Πρωτοβουλίες

  έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2022

 • 5 Ψηφιακές Πρωτοβουλίες

  σε εξέλιξη, 4 εκ των οποίων ξεκίνησαν
  εντός του 2022

Επιτεύγματα 2022

 • Σταδιακή μετάβαση του συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων σε νεότερη έκδοση (S/4HANA), ξεκινώντας σε ομιλικό επίπεδο και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα, συνοχή και σταθερότητα μέσα από:
  • Προηγμένη τεχνολογία βάσεων δεδομένων με υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας και ανάλυσης και δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
  • Απλοποιημένο μοντέλο δεδομένων και επιχειρησιακών διαδικασιών.
  • Σύγχρονο, προσωποποιημένο περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες με προηγμένες δυνατότητες αυτοματισμών.
 • Υλοποίηση νέας πλατφόρμας ESG με στόχο την ταχύτερη συλλογή δεδομένων και αναφορών βάσει προτύπων βιωσιμότητας (GRI, CDP, κ.ά.), καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
 • Υλοποίηση ψηφιοποίησης της διαδικασίας προμηθειών μέσω νέου συστήματος που υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργειών της αρμόδιας διεύθυνσης (Διαχείριση Προμηθευτών, Συμβάσεων κλπ.).

 

Προτεραιότητες για το 2023

 • Ενσωμάτωση των εταιρικών μονάδων μέχρι το 2025, ελαχιστοποιώντας τo επιχειρησιακό αντίκτυπο της τεχνολογικής μετάβασης και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.
 • Ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης της Διευθυνσης Προμηθειών.
 • Ενσωμάτωση πλατφόρμας διαχείρισης Διαθεσίμων.

Ψηφιακή Λιανική Εμπορία

 • Πλατφόρμα Loyalty

  Εκκίνηση σύγχρονης Πλατφόρμας Loyalty

Επιτεύγματα 2022

 • Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος EKO Smile, ενός καινοτόμου προγράμματος «πιστότητας» (Loyalty) για την ελληνική αγορά, που παρέχει:
  • Αύξηση του αριθμού των πελατών και ενίσχυση της πιστότητάς τους.
  • Συλλογή στοιχείων και κατηγοριοποίηση πελατών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους.
  • Μελέτες και αναλύσεις για τη βελτίωση των λαμβανομένων αποφάσεων.
  • Στοχευμένες στρατηγικές δράσεις και επικοινωνίες

 

Προτεραιότητες για το 2023

 • Διεύρυνση της κάλυψης της πλατφόρμας ΕΚΟ Smile στις διεθνείς αγορές.
 • Περαιτέρω πρωτοβουλίες στην εφοδιαστική αλυσίδας της Λιανικής Εμπορίας.

Επενδύοντας στους Ανθρώπους μας & σε Νέες Τεχνολογίες

Εξειδικευμένη γνώση

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της HELLENiQ ENERGY. Η περαιτέρω ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και η καλλιέργεια νέων απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, σε συνάρτηση με την καλή γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Παράλληλα, η επένδυση του Ομίλου στους ανθρώπους του αντανακλάται και λειτουργεί θετικά ως προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Κέντρα Αριστείας

Για την προώθηση των εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων που απαιτούνται, έχουν ιδρυθεί και βρίσκονται σε λειτουργία δύο Κέντρα Αριστείας (CoE) για την Προηγμένη Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δεδομένων (Data Science), καθώς και για λύσεις Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Process Automation). Τα Κέντρα Αριστείας έχουν σαν στόχο την υποστήριξη των ψηφιακών πρωτοβουλιών σε θέματα σχετικά με την τεχνογνωσία τους, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY.

Επιπλέον, εισάγεται νέα πρακτική συνεργασίας και πρακτικής άσκησης αποφοίτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μέσω συμμετοχής τους στην ομάδα βελτιστοποίησης εταιρικών διαδικασιών και διαχείρισης έργων (PMO), αποκομίζοντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και τεχνικές γνώσεις.

Το 2022, τα άμεσα εμπλεκόμενα, με τις ψηφιακές πρωτοβουλίες του Ομίλου, στελέχη παρακολούθησαν 560 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχετικές έννοιες και ψηφιακές τεχνολογίες μέσω των κέντρων αριστείας και περισσότερες από 1.200 ώρες μέχρι σήμερα. Επιπλέον, υλοποιείται η Ψηφιακή Ακαδημία, μέσα από την επιλογή και την προμήθεια εξειδικευμένης πλατφόρμας παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου, παρέχοντας σύνθετα προγράμματα μάθησης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα ψηφιακών τεχνολογιών.

Προηγούμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία
Επόμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση GRI Standards και GRI 11 Oil & Gas Sector Standards